syf-na ziemi-który-stworzy­liśmy-i który-da­lej-tworzy­my-pochłonie-jeszcze-wiele-is­tnień-ludzkich-~pa­weł-rychlica 
rychciksyfna ziemiktórystworzy­liśmyi któryda­lejtworzy­mypochłoniejeszczewieleis­tnieńludzkich~pa­wełrychlica syf na ziemiktóry stworzy­liśmystworzy­liśmy i któryi który da­lejda­lej tworzy­mytworzy­my pochłoniepochłonie jeszczejeszcze wielewiele is­tnień~pa­weł rychlica który stworzy­liśmy i którystworzy­liśmy i który da­leji który da­lej tworzy­myda­lej tworzy­my pochłonietworzy­my pochłonie jeszczepochłonie jeszcze wielejeszcze wiele is­tnieńktóry stworzy­liśmy i który da­lejstworzy­liśmy i który da­lej tworzy­myi który da­lej tworzy­my pochłonieda­lej tworzy­my pochłonie jeszczetworzy­my pochłonie jeszcze wielepochłonie jeszcze wiele is­tnieńktóry stworzy­liśmy i który da­lej tworzy­mystworzy­liśmy i który da­lej tworzy­my pochłoniei który da­lej tworzy­my pochłonie jeszczeda­lej tworzy­my pochłonie jeszcze wieletworzy­my pochłonie jeszcze wiele is­tnień

Świat-jest ­ki-ja­ki-go stworzy­liśmy-i ja­kiego-go przed­sta­wiamy-~pa­weł-rychlica 
pod­czas-zejścia-na ziemię-by­liśmy-niewidzial­ny­mi-ludźmi-cze­kający­mi-na swoją-ko­lej-~pa­weł-rychlica 
jes­tem-człowiekiem-który- w so­bie-za­sady-który-wie­rzy-w to w co  wie­rzyć-~pa­weł-rychlica 
każdy-z nas- w so­bie-no­wotwór-który-pot­ra­fi ę-obudzić-ze snu-~pa­weł-rychlica 
człowiek- który-pro­wadzi ę-zaz­drośą-jest człowiekiem-obu­mierającym-od wewnątrz-~pa­weł-rychlica