syf-na ziemi-który-stworzy­liśmy-i który-da­lej-tworzy­my-pochłonie-jeszcze-wiele-is­tnień-ludzkich-~pa­weł-rychlica 
rychciksyfna ziemiktórystworzy­liśmyi któryda­lejtworzy­mypochłoniejeszczewieleis­tnieńludzkich~pa­wełrychlica syf na ziemiktóry stworzy­liśmystworzy­liśmy i któryi który da­lejda­lej tworzy­mytworzy­my pochłoniepochłonie jeszczejeszcze wielewiele is­tnień~pa­weł rychlica który stworzy­liśmy i którystworzy­liśmy i który da­leji który da­lej tworzy­myda­lej tworzy­my pochłonietworzy­my pochłonie jeszczepochłonie jeszcze wielejeszcze wiele is­tnieńktóry stworzy­liśmy i który da­lejstworzy­liśmy i który da­lej tworzy­myi który da­lej tworzy­my pochłonieda­lej tworzy­my pochłonie jeszczetworzy­my pochłonie jeszcze wielepochłonie jeszcze wiele is­tnieńktóry stworzy­liśmy i który da­lej tworzy­mystworzy­liśmy i który da­lej tworzy­my pochłoniei który da­lej tworzy­my pochłonie jeszczeda­lej tworzy­my pochłonie jeszcze wieletworzy­my pochłonie jeszcze wiele is­tnień