Sza­nuj­my mądrych, przykład­nych, chwa­leb­nych, śmiej­my się z głupich, choć i przewielebnych.


sza­nuj­my-mądrych-przykład­nych-chwa­leb­nych-śmiej­my ę-z głupich-choć-i przewielebnych
ignacy krasickisza­nuj­mymądrychprzykład­nychchwa­leb­nychśmiej­my sięz głupichchoći przewielebnychsza­nuj­my mądrychśmiej­my się z głupichchoć i przewielebnych

Trud­no wszakże o bez­czel­niej­szą, choć za­razem pow­szechniej­szą su­pozycję, aniżeli ta, iż nie ma in­nych bogów prócz jed­ne­go i nie ma in­nych re­ligii prócz naszej.Chwa­leb­na jest w życiu równo­waga i zaw­sze to sa­mo oblicze.Uśmie­cham się do moich smut­nych myśli, Uśmie­cham się do sza­rych, nud­nych spraw I wra­ca smak - smak ciepłych słońcem wiśni, Co zos­tał hen, za morzem czar­nych kaw... Do marzeń mych, co się na wiet­rze chwieją Co dzień, z nadzieją, pier­wsza uśmie­cham się! Ludzie pot­rze­bują mądrych i pięknie po­dawa­nych słów nieza­leżnie od miej­sca zamieszkania.Za­tapiam sie w jej świat ,pełen barw za­mie­sza­nych tak żywych tak jas­nych ,pa­letą barw uderza ,jak słońce og­rze­wa jak ra­nek budzi De­mok­racja to us­trój, w którym rządzi dur­no­ta — prze­cież wiado­mo, że głupich jest więcej niż mądrych.