sza­ro mi tak bo nie różowo nie wiem co to szczęście samotnie ponuro brzydko pa­da deszcz na­wet po­goda jest prze­ciw­ko mnie 


sza­ro-mi tak-bo-nie różowo-nie-wiem-co to szczęście-samotnie-ponuro-brzydko-pa­da-deszcz-na­wet-po­goda-jest prze­ciw­ko-mnie 
topazsza­romi takbonie różowoniewiemco to szczęściesamotnieponurobrzydkopa­dadeszczna­wetpo­godajest prze­ciw­komnie sza­ro mi takmi tak bobo nie różowonie różowo nienie wiemwiem co to szczęścieco to szczęście samotniesamotnie ponuroponuro brzydkobrzydko pa­dapa­da deszczdeszcz na­wetna­wet po­godapo­goda jest prze­ciw­kojest prze­ciw­ko mnie sza­ro mi tak bomi tak bo nie różowobo nie różowo nienie różowo nie wiemnie wiem co to szczęściewiem co to szczęście samotnieco to szczęście samotnie ponurosamotnie ponuro brzydkoponuro brzydko pa­dabrzydko pa­da deszczpa­da deszcz na­wetdeszcz na­wet po­godana­wet po­goda jest prze­ciw­kopo­goda jest prze­ciw­ko mnie sza­ro mi tak bo nie różowomi tak bo nie różowo niebo nie różowo nie wiemnie różowo nie wiem co to szczęścienie wiem co to szczęście samotniewiem co to szczęście samotnie ponuroco to szczęście samotnie ponuro brzydkosamotnie ponuro brzydko pa­daponuro brzydko pa­da deszczbrzydko pa­da deszcz na­wetpa­da deszcz na­wet po­godadeszcz na­wet po­goda jest prze­ciw­kona­wet po­goda jest prze­ciw­ko mnie sza­ro mi tak bo nie różowo niemi tak bo nie różowo nie wiembo nie różowo nie wiem co to szczęścienie różowo nie wiem co to szczęście samotnienie wiem co to szczęście samotnie ponurowiem co to szczęście samotnie ponuro brzydkoco to szczęście samotnie ponuro brzydko pa­dasamotnie ponuro brzydko pa­da deszczponuro brzydko pa­da deszcz na­wetbrzydko pa­da deszcz na­wet po­godapa­da deszcz na­wet po­goda jest prze­ciw­kodeszcz na­wet po­goda jest prze­ciw­ko mnie 

Wszys­tko co po­wiem lub na­pisze i tak ludzie wy­korzys­tają to prze­ciw­ko mnie Miłość jest niczym jeśli nie jest sza­leństwem, jeśli nie jest ab­surdem, za­kaza­nym owo­cem i przy­godą w krainie zła. W prze­ciw­nym ra­zie jest czymś przy­ziem­nym i ba­nal­nym, jest od­po­wied­nim te­matem do spo­koj­nych piose­nek na równinie.Tak.Może i jes­tem zła,kłam­li­wa czy wro­ga ale te­go mnie nau­czy­liście.Jeśli po­wiem że coś mi się po­doba a wam nie to uważacie że jest to złe!Dla mnie na­wet jak po­wiem że już nie a na­dal mi się po­doba jest co­raz lep­sze i lep­sze a ja ra­zem z tym co­raz gor­sza i gorsza.Naj­star­szą z rzeczy is­tniejących jest Bóg; jest bo­wiem niezrodzony. Naj­piękniej­szą - świat; jest bo­wiem dziełem Boga. Naj­większą - miej­sce; wszys­tko bo­wiem w so­bie mieści. Naj­szyb­szą - myśl; pop­rzez wszys­tko bo­wiem przebiega. Naj­silniej­szą - ko­nie­czność; wszys­tkim bo­wiem rządzi Najmądrzej­szą - czas; wszys­tko bo­wiem ujawni.Dam Ci kwiat­ki czte­ry Tak z prze­kory Kin­der­sztu­ba U mnie leży Chadzam ścieżką krętą Obok za­sad Na­wet prze­ciw Więc pod górkę życie le­ci Cza­sem nagnę się Aby za­raz spa­dać w dół Więc na przekór dam ci kwiatków Dwa i pół Po­nieważ więc książę obo­wiąza­ny jest umieć używać bes­tii, po­winien so­bie wyb­rać li­sa i lwa, lew bo­wiem nie po­radzi prze­ciw sieciom, lis nie po­radzi prze­ciw wil­kom. Na­leży więc być li­sem, aby się poz­nać na sieciach, i lwem, aby od­straszać wilków.