Sza­ry dzień kończy się, Słon­ce daw­no zaszło Smut­ku cień Snu­je się Mgłą jeszcze nie zgasłą. Ma­my czas Go­ni nas Nikt nie chce poczekać Szu­kam gdzieś Nie wiem gdzie Nie wiem na co czekam Na ten czas. Na ten dzień Który może nadejść Snują się wspomnienia Snują się marzenia A ja sta­le czekam Dob­rze wiem Przyj­dzie dzień Który w którym spełnią się Marzenia 


sza­ry-dzień-kończy-ę-słon­-daw­no-zaszło-smut­ku-cień-snu­-ę-mgłą-jeszcze-nie zgasłą-ma­my-czas-go­-nas-nikt-nie chce-poczekać
piaf-onlisza­rydzieńkończysięsłon­cedaw­nozaszłosmut­kucieńsnu­jesięmgłąjeszczenie zgasłąma­myczasgo­ninasniktnie chcepoczekaćszu­kamgdzieśniewiemgdziena co czekamnatenczasktórymożenadejśćsnują sięwspomnieniamarzeniaja sta­leczekamdob­rzeprzyj­dziew którym spełniąmarzenia sza­ry dzieńdzień kończykończy sięsłon­ce daw­nodaw­no zaszłozaszło smut­kusmut­ku cieńcień snu­jesnu­je sięsię mgłąmgłą jeszczejeszcze nie zgasłąma­my czasczas go­nigo­ni nasnas niktnikt nie chcenie chce poczekaćpoczekać szu­kamszu­kam gdzieśgdzieś nienie wiemwiem gdziegdzie nienie wiemwiem na co czekamna co czekam nana tenten czasna tenten dzieńdzień któryktóry możemoże nadejśćnadejść snują sięsnują się wspomnieniawspomnienia snują sięsnują się marzeniaja sta­le czekamczekam dob­rzedob­rze wiemwiem przyj­dzieprzyj­dzie dzieńdzień któryktóry w którym spełniąw którym spełnią sięsię marzenia sza­ry dzień kończydzień kończy sięsłon­ce daw­no zaszłodaw­no zaszło smut­kuzaszło smut­ku cieńsmut­ku cień snu­jecień snu­je sięsnu­je się mgłąsię mgłą jeszczemgłą jeszcze nie zgasłąma­my czas go­niczas go­ni nasgo­ni nas niktnas nikt nie chcenikt nie chce poczekaćnie chce poczekać szu­kampoczekać szu­kam gdzieśszu­kam gdzieś niegdzieś nie wiemnie wiem gdziewiem gdzie niegdzie nie wiemnie wiem na co czekamwiem na co czekam nana co czekam na tenna ten czasna ten dzieńten dzień którydzień który możektóry może nadejśćmoże nadejść snują sięnadejść snują się wspomnieniasnują się wspomnienia snują sięwspomnienia snują się marzeniamarzenia a ja sta­lea ja sta­le czekamja sta­le czekam dob­rzeczekam dob­rze wiemdob­rze wiem przyj­dziewiem przyj­dzie dzieńprzyj­dzie dzień którydzień który w którym spełniąktóry w którym spełnią sięw którym spełnią się marzenia