Szab­lo­nowe myśle­nie tworzy niewy­god­ne mundury.


szab­lo­nowe-myś­nie-tworzy-niewy­god­ne-mundury
piotr szreniawskiszab­lo­nowemyśle­nietworzyniewy­god­nemunduryszab­lo­nowe myśle­niemyśle­nie tworzytworzy niewy­god­neniewy­god­ne munduryszab­lo­nowe myśle­nie tworzymyśle­nie tworzy niewy­god­networzy niewy­god­ne munduryszab­lo­nowe myśle­nie tworzy niewy­god­nemyśle­nie tworzy niewy­god­ne munduryszab­lo­nowe myśle­nie tworzy niewy­god­ne mundury

Sztuka w naszym pojęciu jest metafizyczną, tworzy nowe syntezy, dociera jądra wszechrzeczy, wnika we wszystkie tajnie i głębie.gdy sta­nie ci umysł... zrodzi się pytanie wie­rzchołek to? czy czu­bek mo­cium panie Szy­der­stwo - to pożądli­wość włas­na. Na swo­jej drodze zniszczy wszystko co jest jej niewy­god­ne, tworząc fałszy­we fak­ty. Nie dba o naukę ani żadną re­ligię. Żyje ciągłym kłam­stwem i go pielęgnu­je, ja­ko je­dyną pop­rawność przy­pisaną sobie. Wpi­suje się w książki do edu­kac­ji... w świado­mość niewie­dzy. Oba­lając klucz do przeszłości, tworzy błędne koło fałszu. Oto cel elit. / zag­wos­tka / Dlacze­go Dar­win przed śmier­cią... pokutował? Zam­rze kiedyś re­ligia, fi­lozo­fia i sztu­ka, płynące z jed­ne­go źródła: Ta­jem­ni­cy Is­tnienia, której od­czu­wanie i poj­mo­wanie sta­nie się niewy­god­ne dla społecznie dos­ko­nałego, zmecha­nizo­wane­go człowieka.Nowe rogi: Nowe poroże zyskuje rogacz, kiedy się sarnie powinie noga.Do wal­ki o swo­bodę i in­dy­widual­ność ludzie ubierają się w no­we mundury.Mądry wo­li żyć spo­koj­nie bez god­nośći i urzędu, niż przy god­nościach ciągle się trapić.