Szaleństwo miłości nie szuka dla siebie wyrazu.


szaleństwo-miłoś-nie-szuka-dla-siebie-wyrazu
simone weilszaleństwomiłościnieszukadlasiebiewyrazuszaleństwo miłościmiłości nienie szukaszuka dladla siebiesiebie wyrazuszaleństwo miłości niemiłości nie szukanie szuka dlaszuka dla siebiedla siebie wyrazuszaleństwo miłości nie szukamiłości nie szuka dlanie szuka dla siebieszuka dla siebie wyrazuszaleństwo miłości nie szuka dlamiłości nie szuka dla siebienie szuka dla siebie wyrazu

Słodszy wyraz nad wszystko, wyraz miłości, któremu Nie masz równego na ziemi, oprócz wyrazu - ojczyzna.Bóg jest Prawdą. I kto szuka prawdy, ten szuka Boga, choćby o tym nie wiedział.• Dla miłości nie jest ważne, aby ludzie do siebie pa­sowa­li, ale by by­li ra­zem szczęśliwi.Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadł wszelką wiedzę, i wiarę miał tak wielką, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał - byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje /. . . /. .Dla miłości nie jest ważne, aby ludzie do siebie pasowali, ale by byli razem szczęśliwi.