Szanuj każdego człowieka, bo mieszka w nim Chrystus. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata.


szanuj-każdego-człowieka-bo-mieszka-w-nim-chrystus-bądź-wrażliwy-na-drugiego-człowieka-twojego-brata
stefan wyszyński kardszanujkażdegoczłowiekabomieszkanimchrystusbądźwrażliwynadrugiegotwojegobrataszanuj każdegokażdego człowiekabo mieszkamieszka ww nimnim chrystusbądź wrażliwywrażliwy nana drugiegodrugiego człowiekatwojego brataszanuj każdego człowiekabo mieszka wmieszka w nimw nim chrystusbądź wrażliwy nawrażliwy na drugiegona drugiego człowiekabo mieszka w nimmieszka w nim chrystusbądź wrażliwy na drugiegowrażliwy na drugiego człowiekabo mieszka w nim chrystusbądź wrażliwy na drugiego człowieka

Modlitwa zbliża człowieka nie tylko do Boga ale i do drugiego człowieka.Jak pchły skaczą myśli z człowieka na człowieka. Ale nie każdego gryzą.Wejdź w samego siebie, we wnętrzu człowieka mieszka prawda.Nie chodź na rynek, wejdź w siebie, we wnętrzu człowieka mieszka prawda.Kto chce Bogu napisać list, musi go zaadresować do człowieka, w którym on mieszka.Bądź altruistą. Szanuj egoizm drugich.