**


szczĘŚcie-nie jest re­zul­­tem-wiel­kich-chwil-które-zdarzają ę-rzad­ko-ale-z drob­nych-po­zytyw­nych-wydarzeŃ-po­jawiających ę
mireczkaszczĘŚcienie jest re­zul­ta­temwiel­kichchwilktórezdarzają sięrzad­koalez drob­nychpo­zytyw­nychwydarzeŃpo­jawiających siękade­godnia                   op­ty­mizmjest mag­ne­semdlaszczęściajeżelibędzieszpo­zytyw­nienastawionydożyciadob­rerzeczyi dob­rzyludziebędąspo­tykaćciękażde­godnia nie jest re­zul­ta­tem wiel­kichwiel­kich chwilktóre zdarzają sięzdarzają się rzad­korzad­ko aleale z drob­nychz drob­nychpo­zytyw­nychpo­zytyw­nych wydarzeŃwydarzeŃ po­jawiających siępo­jawiających się kaŻde­gojest mag­ne­sem dladla szczęściajeżeli będzieszbędziesz po­zytyw­niepo­zytyw­nie nastawionynastawiony dodo życiadob­re rzeczyrzeczy i dob­rzyi dob­rzy ludzieludzie będąbędą spo­tykaćspo­tykać cięcię każde­gonie jest re­zul­ta­tem wiel­kich chwilktóre zdarzają się rzad­kozdarzają się rzad­ko alerzad­ko ale z drob­nychale z drob­nychpo­zytyw­nych wydarzeŃpo­zytyw­nych wydarzeŃ po­jawiających sięwydarzeŃ po­jawiających się kaŻde­gojest mag­ne­sem dla szczęściajeżeli będziesz po­zytyw­niebędziesz po­zytyw­nie nastawionypo­zytyw­nie nastawiony donastawiony do życiadob­re rzeczy i dob­rzyrzeczy i dob­rzy ludziei dob­rzy ludzie będąludzie będą spo­tykaćbędą spo­tykać cięspo­tykać cię każde­go

Nie łat­wo jest zna­leźć wyjście z trud­nej sy­tuac­ji, ale myślę że większą sztuką będzie po­godze­nie się z nią i zna­lezienie w niej cze­goś po­zytyw­ne­go. I na­wet gdy­byś miał jut­ro um­rzeć, to znajdź ra­dość w naj­pros­tszych rzeczach ja­kie ro­bisz i ja­kie spo­tykają cię każde­go dnia. Otwórz sze­roko oczy i dos­trzeż to co piękne w tym co najprostsze.Dość ciągłego przep­rasza­nia za nic, błaga­nia o rzeczy, które po­win­ny spo­tykać nas każde­go dnia.. Nikt nie po­winien pro­sić o to, co do niego już na­leży. Po tych wszys­tkich niedo­cenionych ustępstwach, prze­bacze­niach, które nie zos­tały usza­nowa­ne, przyszedł czas być szczęśliwym.Od­wa­ga może się prze­jawiać na wiele różnych spo­sobów. Cza­sem oz­nacza poświęce­nie włas­ne­go życia dla cze­goś ważniej­sze­go, dla dru­giego człowieka. Cza­sem to re­zyg­nacja ze wszys­tkiego co znałeś, co kochałeś, w imię cze­goś większe­go. Ale cza­sem zu­pełnie coś in­ne­go. Cza­sem oz­nacza, że mi­mo bólu, za­cis­kasz zęby i każde­go dnia na no­wo po­dej­mu­jesz wy­siłek, mo­zolną pracę na rzecz lep­sze­go jutra Mo­je marze­nie jest pros­te w swej postaci. Chciałabym... ...móc się codzien­nie budzić z uśmiechem, ...każde­go dnia mieć powód do radości, ...w dzień czuć spokój i bezpieczeństwo, ...mieć parę słonecznych (ale nie różowych) okularów, ...wie­czo­rem wra­cać do przy­tul­ne­go zakątka, ...za­sypiać otu­lona ciepłem i śnić, że... ...nie jest to sen. Mieć taką codzienność... ...która roz­pa­la i da­je nadzieję, ...otacza dob­rem i wi­ta czułym gestem, ...tu­li pro­mieniami słońca ...i chro­ni war­stwą błękit­nych chmur. To mo­je marze­nie, które nie jest wca­le ta­kie proste.Ludzi wszędzie tłum świąteczne zamieszanie tyl­ko śniegu brak Wszys­tkim Cy­tato­wiczom życzę We­sołych, Spo­koj­nych, Rodzin­nych Świąt Bożego Na­rodze­nia, a w nad­chodzącym 2016 ro­ku Szczęścia, Po­gody ducha i Po­zytyw­ne­go myśle­nia :)  Młodość jest jak te bu­tel­ki, które roz­wa­laliśmy o ściany. Nie można ich skleić z pow­ro­tem, ale jest jeszcze szan­sa dla każde­go z nas, mar­nych ciuli, że przyj­dzie ktoś, kto ułoży z nich witraże.