**


szczĘŚcie-nie jest re­zul­­tem-wiel­kich-chwil-które-zdarzają ę-rzad­ko-ale-z drob­nych-po­zytyw­nych-wydarzeŃ-po­jawiających ę
mireczkaszczĘŚcienie jest re­zul­ta­temwiel­kichchwilktórezdarzają sięrzad­koalez drob­nychpo­zytyw­nychwydarzeŃpo­jawiających siękade­godnia                   op­ty­mizmjest mag­ne­semdlaszczęściajeżelibędzieszpo­zytyw­nienastawionydożyciadob­rerzeczyi dob­rzyludziebędąspo­tykaćciękażde­godnia nie jest re­zul­ta­tem wiel­kichwiel­kich chwilktóre zdarzają sięzdarzają się rzad­korzad­ko aleale z drob­nychz drob­nychpo­zytyw­nychpo­zytyw­nych wydarzeŃwydarzeŃ po­jawiających siępo­jawiających się kaŻde­gojest mag­ne­sem dladla szczęściajeżeli będzieszbędziesz po­zytyw­niepo­zytyw­nie nastawionynastawiony dodo życiadob­re rzeczyrzeczy i dob­rzyi dob­rzy ludzieludzie będąbędą spo­tykaćspo­tykać cięcię każde­gonie jest re­zul­ta­tem wiel­kich chwilktóre zdarzają się rzad­kozdarzają się rzad­ko alerzad­ko ale z drob­nychale z drob­nychpo­zytyw­nych wydarzeŃpo­zytyw­nych wydarzeŃ po­jawiających sięwydarzeŃ po­jawiających się kaŻde­gojest mag­ne­sem dla szczęściajeżeli będziesz po­zytyw­niebędziesz po­zytyw­nie nastawionypo­zytyw­nie nastawiony donastawiony do życiadob­re rzeczy i dob­rzyrzeczy i dob­rzy ludziei dob­rzy ludzie będąludzie będą spo­tykaćbędą spo­tykać cięspo­tykać cię każde­go