Szczęście, cho­roba, nędza - wielką w ludziach od­mianę czyni.


szczęście-cho­roba-nędza- wielką-w ludziach-od­mianę-czyni
jan Żabczycszczęściecho­robanędza wielkąw ludziachod­mianęczyni wielką w ludziachw ludziach od­mianęod­mianę czyni wielką w ludziach od­mianęw ludziach od­mianę czyni wielką w ludziach od­mianę czyni

Szczęście, choroba, nędza - wielką w ludziach odmianę czyni. -Jan Żabczyc
szczęście-choroba-nędza-wielką-w-ludziach-odmianę-czyni
Naiw­ność- cho­roba, naj­częściej występu­je u osób ze zdiag­no­zowaną cho­robą nadzieją. -opuszczona
naiw­ność-cho­roba-naj­częściej-występu­-u osób-ze zdiag­no­zowaną-cho­robą-nadzieją
Miłość niejed­nokrot­nie przyrówny­wano do cho­roby. Na­leży do­dać dla ścisłości, że jest to cho­roba, pod­czas której chorzy zaz­wyczaj kładą się do łóżka. -Magdalena Samozwaniec
miłość-niejed­nokrot­nie-przyrówny­wano-do cho­roby-na­ży do­dać-dla-ścisłoś-że jest to cho­roba-pod­czas-której chorzy
to-że ę-człowiek-dob­rze-czu­-nie oz­nacza-że nie jest cho­ry-cho­roba-może ę-ujaw­ć-w ągu-kil­ku-mi­nut-~ pa­weł
fa­natyzm to cho­roba a pas­ja to obsesja  -Intryga
fa­natyzm-to cho­roba-a-­ja-to obsesja 
Ja­ka cho­roba, ta­kiego jej le­karza potrzeba. -Mikołaj Rej
ja­ka-cho­roba-­kiego-jej-­karza-potrzeba