Szczęście człowieka na ziemi zaczyna się dlań wtedy, gdy zapominając o sobie, zacznie żyć dla innych.


szczęście-człowieka-na-ziemi-zaczyna-ę-dlań-wtedy-gdy-zapominając-o-sobie-zacznie-żyć-dla-innych
vincent van goghszczęścieczłowiekanaziemizaczynasiędlańwtedygdyzapominającsobiezacznieżyćdlainnychszczęście człowiekaczłowieka nana ziemiziemi zaczynazaczyna sięsię dlańdlań wtedygdy zapominajączapominając oo sobiezacznie żyćżyć dladla innychszczęście człowieka naczłowieka na ziemina ziemi zaczynaziemi zaczyna sięzaczyna się dlańsię dlań wtedygdy zapominając ozapominając o sobiezacznie żyć dlażyć dla innychszczęście człowieka na ziemiczłowieka na ziemi zaczynana ziemi zaczyna sięziemi zaczyna się dlańzaczyna się dlań wtedygdy zapominając o sobiezacznie żyć dla innychszczęście człowieka na ziemi zaczynaczłowieka na ziemi zaczyna sięna ziemi zaczyna się dlańziemi zaczyna się dlań wtedy

Szczęście człowieka na ziemi zaczyna się dlań wtedy, gdy zapominając o sobie zacznie żyć dla bliźnich.Szczęście człowieka na ziemi zaczyna się wtedy, gdy zapominając o sobie zacznie żyć dla bliźnich.Szczęście człowieka na ziemi zaczy­na się dlań wte­dy, gdy za­pomi­nając o so­bie zaczy­na żyć dla bliźnich.Człowieka tak bardzo pochłaniają myśli i plany na przyszłość, że przypomina sobie o życiu dopiero wtedy, gdy jego dni na ziemi są policzone. Ale wówczas na wszystko jest już za późno.Śmierć staje się prawdziwa dopiero wtedy, gdy zaczyna przenikać do człowieka szczelinami starości.Altruista to człowiek, który myśli o innych, nie zapominając o sobie.