Szczęście człowieka na ziemi zaczyna się wtedy, gdy zapominając o sobie zacznie żyć dla bliźnich.


szczęście-człowieka-na-ziemi-zaczyna-ę-wtedy-gdy-zapominając-o-sobie-zacznie-żyć-dla-bliźnich
mikołaj gogolszczęścieczłowiekanaziemizaczynasięwtedygdyzapominającsobiezacznieżyćdlabliźnichszczęście człowiekaczłowieka nana ziemiziemi zaczynazaczyna sięsię wtedygdy zapominajączapominając oo sobiesobie zaczniezacznie żyćżyć dladla bliźnichszczęście człowieka naczłowieka na ziemina ziemi zaczynaziemi zaczyna sięzaczyna się wtedygdy zapominając ozapominając o sobieo sobie zaczniesobie zacznie żyćzacznie żyć dlażyć dla bliźnichszczęście człowieka na ziemiczłowieka na ziemi zaczynana ziemi zaczyna sięziemi zaczyna się wtedygdy zapominając o sobiezapominając o sobie zacznieo sobie zacznie żyćsobie zacznie żyć dlazacznie żyć dla bliźnichszczęście człowieka na ziemi zaczynaczłowieka na ziemi zaczyna sięna ziemi zaczyna się wtedygdy zapominając o sobie zaczniezapominając o sobie zacznie żyćo sobie zacznie żyć dlasobie zacznie żyć dla bliźnich

Szczęście człowieka na ziemi zaczyna się dlań wtedy, gdy zapominając o sobie zacznie żyć dla bliźnich.Szczęście człowieka na ziemi zaczyna się dlań wtedy, gdy zapominając o sobie, zacznie żyć dla innych.Szczęście człowieka na ziemi zaczy­na się dlań wte­dy, gdy za­pomi­nając o so­bie zaczy­na żyć dla bliźnich.Człowieka tak bardzo pochłaniają myśli i plany na przyszłość, że przypomina sobie o życiu dopiero wtedy, gdy jego dni na ziemi są policzone. Ale wówczas na wszystko jest już za późno.Śmierć staje się prawdziwa dopiero wtedy, gdy zaczyna przenikać do człowieka szczelinami starości.Krytyczna faza w życiu młodego człowieka zaczyna się wtedy, gdy zrozumie, że nie stoi w centrum świata.