Szczęście czy nie­szczęście to pra­wie wszys­tko jed­no, z wyjątkiem niez­mier­nie krótkich chwil złudze­nia. Nic nie jest tym, czym być powinno.


szczęście-czy-nie­szczęście-to pra­wie-wszys­tko-jed­no-z wyjątkiem-niez­mier­nie-krótkich-chwil-złudze­nia-nic nie jest tym-czym
stanisław ignacy witkiewiczszczęścieczynie­szczęścieto pra­wiewszys­tkojed­noz wyjątkiemniez­mier­niekrótkichchwilzłudze­nianic nie jest tymczymbyćpowinnoszczęście czyczy nie­szczęścienie­szczęście to pra­wieto pra­wie wszys­tkowszys­tko jed­noz wyjątkiem niez­mier­nieniez­mier­nie krótkichkrótkich chwilchwil złudze­niaczym byćbyć powinnoszczęście czy nie­szczęścieczy nie­szczęście to pra­wienie­szczęście to pra­wie wszys­tkoto pra­wie wszys­tko jed­noz wyjątkiem niez­mier­nie krótkichniez­mier­nie krótkich chwilkrótkich chwil złudze­niaczym być powinnoszczęście czy nie­szczęście to pra­wieczy nie­szczęście to pra­wie wszys­tkonie­szczęście to pra­wie wszys­tko jed­noz wyjątkiem niez­mier­nie krótkich chwilniez­mier­nie krótkich chwil złudze­niaszczęście czy nie­szczęście to pra­wie wszys­tkoczy nie­szczęście to pra­wie wszys­tko jed­noz wyjątkiem niez­mier­nie krótkich chwil złudze­nia

Szczęście czy nieszczęście to prawie wszystko jedno, z wyjątkiem niezmiernie krótkich chwil złudzenia. Nic nie jest tym, czym być powinno.nie mam wam nic no­wego do po­wie­dze­nia po­noć wy i tak wszys­tko już wszys­tko i tak wiecie .............................................................. .............................................................. a jed­nak ciągle py­tacie dlacze­go ?? Nie ro­zumiem , dlacze­go wszys­cy wie­dza co dla mnie będzie lep­sze ? Jak ktoś może wie­dzieć czy chce być z tym chłopa­kiem czy z in­nym ? Niez­ro­zumiałość ...Szczęście jest war­tością na którą zasługu­je każdy człowiek bez względu na to czy jest dob­ry czy zły. Jed­nakże nie każde­mu szczęście jest pisane.Aby osiągnąć szczęście, trze­ba spełnić trzy wa­run­ki: być im­be­cylem, być egoistą i cie­szyć się dob­rym zdro­wiem. Jeśli jed­nak nie spełni­cie pier­wsze­go wa­run­ku, wszys­tko jest stracone.Szczęście ma człowiek, który ku­puje bi­let na lo­terii ra­zem z bu­telką cze­kola­dowe­go na­poju i wyg­ry­wa mnóstwo ka­sy. Mo­je życie nie ma nic wspólne­go z ta­kim szczęściem - wszys­tko kręci się wokół ciężkiej pra­cy, ciągłego brnięcia pod górę.