Szczęście czy nie­szczęście to pra­wie wszys­tko jed­no, z wyjątkiem niez­mier­nie krótkich chwil złudze­nia. Nic nie jest tym, czym być powinno.


szczęście-czy-nie­szczęście-to pra­wie-wszys­tko-jed­no-z wyjątkiem-niez­mier­nie-krótkich-chwil-złudze­nia-nic nie jest tym-czym
stanisław ignacy witkiewiczszczęścieczynie­szczęścieto pra­wiewszys­tkojed­noz wyjątkiemniez­mier­niekrótkichchwilzłudze­nianic nie jest tymczymbyćpowinnoszczęście czyczy nie­szczęścienie­szczęście to pra­wieto pra­wie wszys­tkowszys­tko jed­noz wyjątkiem niez­mier­nieniez­mier­nie krótkichkrótkich chwilchwil złudze­niaczym byćbyć powinnoszczęście czy nie­szczęścieczy nie­szczęście to pra­wienie­szczęście to pra­wie wszys­tkoto pra­wie wszys­tko jed­noz wyjątkiem niez­mier­nie krótkichniez­mier­nie krótkich chwilkrótkich chwil złudze­niaczym być powinnoszczęście czy nie­szczęście to pra­wieczy nie­szczęście to pra­wie wszys­tkonie­szczęście to pra­wie wszys­tko jed­noz wyjątkiem niez­mier­nie krótkich chwilniez­mier­nie krótkich chwil złudze­niaszczęście czy nie­szczęście to pra­wie wszys­tkoczy nie­szczęście to pra­wie wszys­tko jed­noz wyjątkiem niez­mier­nie krótkich chwil złudze­nia

Szczęście czy nieszczęście to prawie wszystko jedno, z wyjątkiem niezmiernie krótkich chwil złudzenia. Nic nie jest tym, czym być powinno. -Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy)
szczęście-czy-nieszczęście-to-prawie-wszystko-jedno-z-wyjątkiem-niezmiernie-krótkich-chwil-złudzenia-nic-nie-jest-tym-czym-być-powinno
Nie ro­zumiem , dlacze­go wszys­cy wie­dza co dla mnie będzie lep­sze ? Jak ktoś może wie­dzieć czy chce być z tym chłopa­kiem czy z in­nym ? Niez­ro­zumiałość ... -nasia
nie-ro­zumiem- dlacze­go-wszys­cy-wie­dza-co dla-mnie-będzie-lep­sze- jak-ktoś-może-wie­dzieć-czy-chce-być-z tym-chłopa­kiem-czy
Szczęście jest war­tością na którą zasługu­je każdy człowiek bez względu na to czy jest dob­ry czy zły. Jed­nakże nie każde­mu szczęście jest pisane. -AnDree
szczęście-jest war­tośą-na którą-zasługu­-każdy-człowiek-bez-wzglę-na to czy-jest dob­ry-czy-zły-jed­nakże nie każde­mu