Szczęście czy nieszczęście to prawie wszystko jedno, z wyjątkiem niezmiernie krótkich chwil złudzenia. Nic nie jest tym, czym być powinno.


szczęście-czy-nieszczęście-to-prawie-wszystko-jedno-z-wyjątkiem-niezmiernie-krótkich-chwil-złudzenia-nic-nie-jest-tym-czym-być-powinno
stanisław ignacy witkiewicz (witkacy)szczęścieczynieszczęścietoprawiewszystkojednowyjątkiemniezmierniekrótkichchwilzłudzenianicniejesttymczymbyćpowinnoszczęście czyczy nieszczęścieprawie wszystkowszystko jednoz wyjątkiemwyjątkiem niezmiernieniezmiernie krótkichkrótkich chwilchwil złudzenianic nienie jestjest tymczym byćbyć powinnoszczęście czy nieszczęścienieszczęście to prawieprawie wszystko jednoz wyjątkiem niezmierniewyjątkiem niezmiernie krótkichniezmiernie krótkich chwilkrótkich chwil złudzenianic nie jestnie jest tymczym być powinnoczy nieszczęście to prawienieszczęście to prawie wszystkoz wyjątkiem niezmiernie krótkichwyjątkiem niezmiernie krótkich chwilniezmiernie krótkich chwil złudzenianic nie jest tymszczęście czy nieszczęście to prawieczy nieszczęście to prawie wszystkonieszczęście to prawie wszystko jednoz wyjątkiem niezmiernie krótkich chwilwyjątkiem niezmiernie krótkich chwil złudzenia

Szczęście czy nie­szczęście to pra­wie wszys­tko jed­no, z wyjątkiem niez­mier­nie krótkich chwil złudze­nia. Nic nie jest tym, czym być powinno.Ludzie potrafią prawie wszystko wybaczyć z wyjątkiem niewtrącania się w cudze sprawy.Czy wiesz, na czym polega sukces Jamesa Bonda? – Nie na tym, że wie on wszystko o broni i strategiach walki, ani na tym, że jest silny i umie się bić, ani na tym, że jest przebiegły i potrafi wszystkich wyprowadzić w pole, ani nie na tym, że jest przystojny i kochają go wszystkie kobiety, tylko na tym – że potrafi dostrzec i wykonać to, co w danym momencie jest najważniejsze.Człowiek jest nie tylko tym, czym jest, ale tym, czym chciałby byćJeśli znasz judo, to wszystko jedno czy masz majtki, czy nie.Jedno jest w życiu szczęście - kochać i być kochanym.