-Szczęście dlacze­go nie możesz te­raz do mnie przyjść? -Wielu tak chciało ale gdy nie po­jawię się z zas­kocze­nia ludzie wezmą dużo więcej niż chciałem dać a przez to dużo bar­dziej będą cier­pieli gdy odejdę.


szczęście-dlacze­go-nie możesz-te­raz-do mnie-przyjść-wielu-tak-chciało-ale-gdy-nie po­jawię ę-z zas­kocze­nia-ludzie-wezmą-żo
loquentiaszczęściedlacze­gonie możeszte­razdo mnieprzyjśćwielutakchciałoalegdynie po­jawię sięz zas­kocze­nialudziewezmądużowięcejniżchciałemdaća przezto dużobar­dziejbędącier­pieliodejdęszczęście dlacze­godlacze­go nie możesznie możesz te­razte­raz do mniedo mnie przyjśćwielu taktak chciałochciało aleale gdygdy nie po­jawię sięnie po­jawię się z zas­kocze­niaz zas­kocze­nia ludzieludzie wezmąwezmą dużodużo więcejwięcej niżniż chciałemchciałem daćdać a przeza przez to dużoto dużo bar­dziejbar­dziej będąbędą cier­pielicier­pieli gdygdy odejdęszczęście dlacze­go nie możeszdlacze­go nie możesz te­raznie możesz te­raz do mniete­raz do mnie przyjśćwielu tak chciałotak chciało alechciało ale gdyale gdy nie po­jawię sięgdy nie po­jawię się z zas­kocze­nianie po­jawię się z zas­kocze­nia ludziez zas­kocze­nia ludzie wezmąludzie wezmą dużowezmą dużo więcejdużo więcej niżwięcej niż chciałemniż chciałem daćchciałem dać a przezdać a przez to dużoa przez to dużo bar­dziejto dużo bar­dziej będąbar­dziej będą cier­pielibędą cier­pieli gdycier­pieli gdy odejdę

Tak, szczęście przyjść chciało lecz mroków się zlękło. Ktoś chciał mnie ukochać lecz ser­ce mu pękło, gdy poz­nał, że we mnie skrę roz­tlić chce próżno... -Leopold Staff
tak-szczęście-przyjść-chciało-lecz-mroków ę-zlękło-ktoś-chciał-mnie-ukochać-lecz-ser­-mu pękło-gdy-poz­nał-że we mnie-skrę
Jes­tem jak szczur. Od­pycham od siebie dużo osób, lecz gdy poz­na się mnie bar­dziej staję się ta­ka ciekawa. -Chemicals
jes­tem-jak szczur-od­pycham-od siebie-żo-osób-lecz-gdy-poz­na ę-mnie-bar­dziej-staję ę-­ka-ciekawa
Kiedy widzę, jak in­ni cier­pią, jest to tak, jak gdy­by cier­pieli oni za mnie. -Karl Theodor Jaspers
kiedy-widzę-jak in­-cier­pią-jest to tak-jak gdy­by-cier­pieli-oni-za mnie