Szczęście jest łat­wiej spot­kać niż zna­leźć je szukając.


szczęście-jest łat­wiej-spot­kać-ż-zna­źć- szukając
chemicalsszczęściejest łat­wiejspot­kaćniżzna­leźćje szukającszczęście jest łat­wiejjest łat­wiej spot­kaćspot­kać niżniż zna­leźćzna­leźć je szukającszczęście jest łat­wiej spot­kaćjest łat­wiej spot­kać niżspot­kać niż zna­leźćniż zna­leźć je szukającszczęście jest łat­wiej spot­kać niżjest łat­wiej spot­kać niż zna­leźćspot­kać niż zna­leźć je szukającszczęście jest łat­wiej spot­kać niż zna­leźćjest łat­wiej spot­kać niż zna­leźć je szukając

Im sil­niej­sza emoc­ja, tym większa po­kusa użycia for­my zużytej - im bar­dziej bolą sto­py, tym łat­wiej im zna­leźć sta­ry roz­depta­ny kapeć. -Olga Tokarczuk
im sil­niej­sza-emoc­ja-tym-większa-po­kusa-użycia-for­my-zużytej- im bar­dziej-bolą-sto­py-tym-łat­wiej-im zna­źć-sta­ry
Jest znacznie łat­wiej burzyć niż bu­dować, szkodzić niż po­magać, niena­widzić niż kochać. -Alfred Aleksander Konar
jest-znacznie-łat­wiej-burzyć-ż-bu­dować-szkodzić-ż-po­magać-niena­widzić-ż-kochać
Łat­wiej jest coś oba­lić niż udo­wod­nić, wywrócić niż postawić. -Arthur Schopenhauer
Łat­wiej-jest coś-oba­lić-ż-udo­wod­ć-wywróć-ż-postawić
W życiu nie jest aż tak zno­wu łat­wo zna­leźć por­cję cuk­ru, by uczy­nić je mniej gorzkim. -Federico Moccia
w życiu-nie jest aż tak-zno­wu-łat­wo-zna­źć-por­cję-cuk­ru-by uczy­ć- mniej-gorzkim
Łat­wiej jest zacząć niż skończyć. -Plaut
Łat­wiej-jest zacząć-ż-skończyć