Szczęście jest ab­strak­cją. Szczęście to fra­zeolo­gizm. Is­tnieje tyl­ko ra­dość. Ra­dość trwa chwilę. 20.11.15 


szczęście-jest ab­strak­cją-szczęście to fra­zeolo­gizm-is­tnieje tyl­ko-ra­dość-ra­dość trwa-chwilę-201115 
lola_♡szczęściejest ab­strak­cjąszczęście to fra­zeolo­gizmis­tnieje tyl­kora­dośćra­dość trwachwilę201115 szczęście jest ab­strak­cjąis­tnieje tyl­ko ra­dośćra­dość trwa chwilę

choć wszyscy ro­bimy błędy dziś trzeba umieć wybaczyć szczęście mam w was ra­dość mam zam­knij oczy ten po­tok to szczęście mam was ra­dość mam Szczęście to ra­dość z te­go, co stało się naszym udziałem.Co to jest szczęście? In­nych uczy­nić szczęśli­wymi. Co to jest ra­dość? In­nym spra­wić radość.Ludzie, odejdźcie ode mnie! Ja chcę być sama. Myślałam, że to jest sen, a to była tyl­ko zabawa. Nau­czyłam się wszys­tko znosić. Już nig­dy nie będę was prosić o ra­dość, o miłość, o szczęście... Tyl­ko te­raz ode mnie odejdźcie, odejdźcie... ® by Mrs Vercetti Kochać to znaczy dać to­bie moją ra­dość, to two­ja ra­dość dla mnie; to nasza ra­dość dla innych.W moim przy­pad­ku emoc­je ta­kie jak smu­tek, ra­dość, złość i szczęście ma ta­ki sam smak: czekolady.