Szczęście mniej za­leży od pra­cy niż nie­szczęście od lenistwa.


szczęście-mniej-za­ży-od pra­cy-ż-nie­szczęście-od lenistwa
sławomir wróblewskiszczęściemniejza­leżyod pra­cyniżnie­szczęścieod lenistwaszczęście mniejmniej za­leżyza­leży od pra­cyod pra­cy niżniż nie­szczęścienie­szczęście od lenistwaszczęście mniej za­leżymniej za­leży od pra­cyza­leży od pra­cy niżod pra­cy niż nie­szczęścieniż nie­szczęście od lenistwaszczęście mniej za­leży od pra­cymniej za­leży od pra­cy niżza­leży od pra­cy niż nie­szczęścieod pra­cy niż nie­szczęście od lenistwaszczęście mniej za­leży od pra­cy niżmniej za­leży od pra­cy niż nie­szczęścieza­leży od pra­cy niż nie­szczęście od lenistwa

Szczęście mniej zależy od pracy niż nieszczęście od lenistwa.Im większe szczęście, tym mniej na­leży mu ufać.Szczęście czy nie­szczęście to pra­wie wszys­tko jed­no, z wyjątkiem niez­mier­nie krótkich chwil złudze­nia. Nic nie jest tym, czym być powinno.Jak większe jest szczęście być zdro­wym niż bo­gatym, tak mniej­szym jest nie­szczęściem ubóstwo niż choroba.Przez poszukiwanie szczęścia dla niego samego osiąga się tylko nudę i aby znaleźć szczęście, trzeba szukać czegoś innego niż szczęście.Nie py­taj mnie jak wygląda szczęście,bo dla każde­go szczęście jest czymś in­nym.Mo­je miało błękit­ne oczy,burzę blond loków, a ubierało się w koszulę w kratkę.Nies­te­ty szczęście by­wa ulot­ne...i mo­je właśnie odeszło.