Szczęście nie jest sta­nem do ja­kiego się dąży, lecz spo­sobem dążenia.


szczęście-nie jest sta­nem-do ja­kiego ę-dąży-lecz-spo­sobem-dążenia
margaret lee runbeckszczęścienie jest sta­nemdo ja­kiego siędążyleczspo­sobemdążeniaszczęście nie jest sta­nemnie jest sta­nem do ja­kiego siędo ja­kiego się dążylecz spo­sobemspo­sobem dążeniaszczęście nie jest sta­nem do ja­kiego sięnie jest sta­nem do ja­kiego się dążylecz spo­sobem dążeniaszczęście nie jest sta­nem do ja­kiego się dąży

Ja­kim spo­sobem prze­konać się, czy się nie jest po pros­tu obłud­nym ka­boty­nem? Właśnie to naj­gor­sze, że ta­kiego spo­sobu nie ma.Miłość jest pod­sta­wowym spo­sobem uczes­tnic­twa w dobru.Nadzieja nie jest marze­niem, lecz spo­sobem przek­ształca­nia marzeń w rzeczywistość.Szczęście jest sta­nem ducha, a więc nie może być trwałe.Naj­lep­szym spo­sobem wy­wołania nu­dy jest mówienie wszys­tkiego, co się wie.