Szczęście nie jest stacją, do której przyjeżdżasz, lecz sposobem podróżowania.


szczęście-nie-jest-stacją-do-której-przyjeżdżasz-lecz-sposobem-podróżowania
anonimszczęścieniejeststacjądoktórejprzyjeżdżaszleczsposobempodróżowaniaszczęście nienie jestjest stacjądo którejktórej przyjeżdżaszlecz sposobemsposobem podróżowaniaszczęście nie jestnie jest stacjądo której przyjeżdżaszlecz sposobem podróżowaniaszczęście nie jest stacją

Uznajemy, żeśmy winni cześć i szacunek najczulszy kobiecie, 0 której uczuciu jeszcze nie jesteśmy przeświadczeni i której charakter znamy tylko powierzchownie, lecz nie poczuwamy się do obowiązków czci i szacunku względem kobiety, której uczucie należy do nas wyłącznie 1 której charakter tak dobrze przez nas zbadany i wypróbowany, że nie wahalibyśmy się powierzyć jej szczęścia całego naszego życia? Czy nie uważacie, że rozumowanie to jest równie niskie, jak bezsensowne?Okazywana nam miłość, której nie odczuwamy jako łaskę i szczęście, jest dla nas ciężarem.Co to jest szczęście? Ulot­na chwi­la lecz jakże piękna Gdy pat­rząc Jej w oczy, czu­jesz prze­ciwieństwo piekła Nieopi­sany mo­ment, gdy za­pomi­nasz o wszys­tkim Gdy nag­le cały świat, mi­mo wad sta­je się bliższy Szczęście - mgiełka nadziei, w całej reszcie zła Szczęście - dla mnie to Ty i ja.Muzyka jest matematyką tajemną, której elementy sięgają nieskończoności. Nie jest ograniczona do mniej lub więcej niemego odtwarzania natury, lecz zdolna jest wykrywać utajone związki między naturą a wyobraźnią.Szczęście nie jest sta­nem do ja­kiego się dąży, lecz spo­sobem dążenia.Nadzieja - pożyczka, której udziela nam szczęście.