Szczęście póty trwa, póki je człowiek ocenia należycie. A dla człowieka wartść ma tylko to, co ciężko się zdobyło.


szczęście-póty-trwa-póki-człowiek-ocenia-należycie-a-dla-człowieka-wartść-tylko-to-co-ężko-ę-zdobyło
tadeusz mostowicz dołęgaszczęściepótytrwapókiczłowiekocenianależyciedlaczłowiekawartśćtylkotocociężkosięzdobyłoszczęście pótypóty trwapóki jeje człowiekczłowiek oceniaocenia należyciedla człowiekaczłowieka wartśćwartść mama tylkoco ciężkociężko sięsię zdobyłoszczęście póty trwapóki je człowiekje człowiek oceniaczłowiek ocenia należyciea dla człowiekadla człowieka wartśćczłowieka wartść mawartść ma tylkoco ciężko sięciężko się zdobyłopóki je człowiek oceniaje człowiek ocenia należyciea dla człowieka wartśćdla człowieka wartść maczłowieka wartść ma tylkoco ciężko się zdobyłopóki je człowiek ocenia należyciea dla człowieka wartść madla człowieka wartść ma tylko

tu jes­tem...gorąca i miękka w tańcu uwodzę twe ciało już tyl­ko pragnienie w to­bie zat­ra­cić się chciało wśród uniesień dźwięków roz­koszy jęk się wymyka bądź wciąż przy mnie póki tan­go...póki muzyka póki żyją gwiazdy póki kos­mos istnieje... póty trwa rozkosz mo­je ciało goreje wciąż mało mam i mało ja wie­czne pragnienie pożądam tych pieszczot i ciebie, mo­je marzenie Religia jest póty religią, póki uznaje się za mądrość najwyższą i póki dla niej samej jej źródła są świętą tajemnicą. Bóstwo jest póty żywym bóstwem, póki nie ujawnimy jego ziemskiego pochodzenia. Żadna religia nie może pogodzić się ze studiującym jej pochodzenie badaczem naukowym, bo żadna nie może pogodzić się ze sprowadzeniem swych bóstw do zjawisk pochodzenia ziemskiego. Bóstwo, któremu udowodniono ziemskie pochodzenie, przestaje być bóstwem.Póki ludzie nie będą dążyli do jedności z Bogiem w słowach i czynach, póty istnieć będzie niebezpieczeństwo niezrozumienia Pisma Świętego nawet dla najbardziej wykształconych.Człowiek ocenia się dobrze i źle nie tylko ze względu na to, co robi, ale także ze względu na to, czego chce.Chrońmy się od po­gar­dy dla ko­gokol­wiek, na­wet dla naj­gor­sze­go człowieka, bo to jeszcze człowiek, aż... człowiek.Miłość jest uczuciem zbyt bolesnym, by uczynić człowieka szczęśliwym. Prawdziwe szczęście może polegać tylko na tym, że człowiek nie czuje już nic.