Szczęście po­lega na tym, że ma się dob­re zdro­wie i słabą pamięć.


szczęście-po­lega-na tym-że  ę-dob­re-zdro­wie-i słabą-pamięć
ingmar bergmanszczęściepo­legana tymże ma siędob­rezdro­wiei słabąpamięćszczęście po­legapo­lega na tymże ma się dob­redob­re zdro­wiezdro­wie i słabąi słabą pamięćszczęście po­lega na tymże ma się dob­re zdro­wiedob­re zdro­wie i słabązdro­wie i słabą pamięćże ma się dob­re zdro­wie i słabądob­re zdro­wie i słabą pamięćże ma się dob­re zdro­wie i słabą pamięć

Ludzkie szczęście to nic innego, jak dobre zdrowie i słaba pamięć.Suk­ces po­lega na tym, że zdo­bywa się to co się chciało. Szczęście po­lega na tym, że po­doba się to co się ma.Dob­ry styl po­lega głównie na tym, że ma się coś do powiedzenia.Ge­niusz, a na­wet ta­lent po­lega nie na tym, że się wie więcej, lecz że się wie wcześniej.Roz­ma­wiać i poz­na­wać na tym po­lega szczęście.Doj­rzałość po­lega na tym, że człowiek wie, gdzie kończą się je­go możliwości.