Szczęście to ra­dość z te­go, co stało się naszym udziałem.


szczęście-to ra­dość-z te­go-co stało ę-naszym-udziałem
małgorzata stolarskaszczęścieto ra­dośćz te­goco stało sięnaszymudziałemszczęście to ra­dośćto ra­dość z te­goco stało się naszymnaszym udziałemszczęście to ra­dość z te­goco stało się naszym udziałem

Rzad­ko szczęście od­czu­wamy wte­dy, kiedy jest naszym udziałem. Do­piero gdy prze­minie, spogląda­my wstecz i nag­le poj­mu­jemy - niekiedy ze zdu­mieniem - jak bar­dzo by­liśmy szczęśliwi.Szczęście jest ab­strak­cją. Szczęście to fra­zeolo­gizm. Is­tnieje tyl­ko ra­dość. Ra­dość trwa chwilę. 20.11.15 Sukcesy w życiu, jeśli w ogóle stają naszym udziałem, przychodzą pomimo naszych lęków i obaw, a nie dzięki nim.choć wszyscy ro­bimy błędy dziś trzeba umieć wybaczyć szczęście mam w was ra­dość mam zam­knij oczy ten po­tok to szczęście mam was ra­dość mam Niech zgi­nie świat, by­leby stało się za­dość sprawiedliwości.W końcu te­go właśnie szu­kamy w książkach: wiel­kich uczuć, które nig­dy nie stały się naszym udziałem, i wiel­kiego bólu, które­go łat­wo się poz­być, za­mykając książkę.