Szczęście? – to co dzień dos­tać je­den uśmiech i zwrócić je­den wiersz.


szczęście-to-co dzień-­ć-­den-uśmiech-i-zwróć-­den-wiersz
władysław broniewskiszczęścietoco dzieńdos­taćje­denuśmiechzwrócićwierszco dzień dos­taćdos­tać je­denje­den uśmiechuśmiech ii zwrócićzwrócić je­denje­den wiersz– to co dzieńco dzień dos­tać je­dendos­tać je­den uśmiechje­den uśmiech iuśmiech i zwrócići zwrócić je­denzwrócić je­den wiersz– to co dzień dos­taćco dzień dos­tać je­den uśmiechdos­tać je­den uśmiech ije­den uśmiech i zwrócićuśmiech i zwrócić je­deni zwrócić je­den wiersz– to co dzień dos­tać je­denco dzień dos­tać je­den uśmiech idos­tać je­den uśmiech i zwrócićje­den uśmiech i zwrócić je­denuśmiech i zwrócić je­den wiersz

Pa­miętaj że is­tnieją rzeczy , które po­wodują szczęście Wys­tar­czy tyl­ko je­den uśmiech , gest , dotyk Je­den będzie milionerem Dru­gi będzie nikim. Je­den będzie ko­sił kasę, A dru­gi trawniki. Żeby zos­tać milionerem Trze­ba się pouczyć. Nie obi­jać się po knajpach I po mieście włóczyć.Cza­sem chciałabym, żeby mo­je słowa i działania były jak wy­mie­rzo­ny po­liczek lub bat. Chcę uderzyć ludzi w twarz, aby dos­trzeg­li na je­den dzień to, co ja widzę codzien­nie udzielając po­mocy ubogim.Je­den szcze­ry uśmiech tak wiele daje....Mo­je życie to je­den wiel­ki pa­radoks. Chcę jed­ne­go, dos­taję dru­gie, a gdy dos­tanę pier­wsze, myślę o trze­cim. {25.09.2015} Zdarza się, że myślę: już bar­dziej nie można kochać, a na dru­gi dzień od­kry­wam, że kocham o je­den dzień bardziej.