Szczęście to posiadanie wolności finansowej, dobrego zdrowia oraz udanego związku. Brak powodzenia choćby na jednej z tych płaszczyzn nie jest pełnym szczęściem.


szczęście-to-posiadanie-wolnoś-finansowej-dobrego-zdrowia-oraz-udanego-związku-brak-powodzenia-choćby-na-jednej-z-tych-płaszczyzn-nie-jest
joe vitaleszczęścietoposiadaniewolnościfinansowejdobregozdrowiaorazudanegozwiązkubrakpowodzeniachoćbynajednejtychpłaszczyznniejestpełnymszczęściemposiadanie wolnościwolności finansowejdobrego zdrowiaoraz udanegoudanego związkubrak powodzeniapowodzenia choćbychoćby nana jednejjednej zz tychtych płaszczyznpłaszczyzn nienie jestjest pełnympełnym szczęściemszczęście to posiadanieposiadanie wolności finansowejdobrego zdrowia orazzdrowia oraz udanegooraz udanego związkubrak powodzenia choćbypowodzenia choćby nachoćby na jednejna jednej zjednej z tychz tych płaszczyzntych płaszczyzn niepłaszczyzn nie jestnie jest pełnymjest pełnym szczęściem

Prawdziwe szczęście trwa wiecznie i nie może być zniszczone. Wszystko, co nie posiada tych dwu właściwości, nie jest prawdziwym szczęściem.Prawdziwe szczęście trwa wiecznie i nie może być zniszczone. Wszystko, co nie posiada tych dwu własności, nie jest prawdziwym szczęściem.Gracz jest zbrodniarzem wobec własnego czasu, wolności i zdrowia.Posiadanie choćby jednego wypróbowanego przyjaciela ochrania nas przed ciemnością.Brak nóg nie oz­nacza, że nie do­gonisz marzeń. Brak rąk nie przesądza, iż nie chwy­cisz szczęścia. Żeby życie miało ręce i no­gi pot­rzeb­ne jest ci ser­ce oraz umysł. Z cyk­lu po­wieści Nawet jej niestałość i jej kaprysy równoważą zawsze powagę i nazbyt rozsądną stałość mężczyzny, przejmując wszakże od niego nieco tych cech. Tak więc wady jednej płci i nadużycia drugiej kompensują się nawzajem. W porządku naturalnym mężczyzna bez kobiety i kobieta bez mężczyzny są istotami niedoskonałymi. Ale im więcej jest kontrastu w ich charakterach, tym więcej jest w ich związku harmonii.