Szczęście - tutaj nic nie da się zrobić za pieniądze. Szczęście ma do czynienia z sercem i z miłością - a te są za darmo.


szczęście-tutaj-nic-nie-da-ę-zrobić-za-pieniądze-szczęście-do-czynienia-z-sercem-i-z-miłośą-a-te-są-za-darmo
phil bosmansszczęścietutajnicniedasięzrobićzapieniądzedoczynieniasercemmiłościątedarmoszczęścietutajtutaj nicnic nienie dada sięsię zrobićzrobić zaza pieniądzeszczęście mama dodo czynieniaczynienia zz sercemsercem iz miłościąmiłościąte sąsą zaza darmotutaj nictutaj nic nienic nie danie da sięda się zrobićsię zrobić zazrobić za pieniądzeszczęście ma doma do czynieniado czynienia zczynienia z sercemz sercem isercem i zi z miłościąz miłościąa tea te sąte są zasą za darmotutaj nic nietutaj nic nie danic nie da sięnie da się zrobićda się zrobić zasię zrobić za pieniądzeszczęście ma do czynieniama do czynienia zdo czynienia z sercemczynienia z sercem iz sercem i zsercem i z miłościąi z miłościąa te sąa te są zate są za darmotutaj nic nie datutaj nic nie da sięnic nie da się zrobićnie da się zrobić zada się zrobić za pieniądzeszczęście ma do czynienia zma do czynienia z sercemdo czynienia z sercem iczynienia z sercem i zz sercem i z miłościąsercem i z miłościąa te są zaa te są za darmo

Bóg jest Miłością - to znaczy, że Bóg jest tym gniaz­dem człowieka, w którym cze­ka na niego os­wo­jone szczęście. Szczęście os­wo­jone to szczęście, które nie ucieka. Jest wieczne.Wielkie to szczęście, że zdrowia nie można kupić za pieniądze, bo wszystko wykupiliby bogacze, a dla biednych nic by nie zostało.Szczęście to wielkie, że zdrowia nie można kupić za pieniądze, boby wszystko wykupili bogacze, a dla biednych nic by nie zostało.Nie py­taj mnie jak wygląda szczęście,bo dla każde­go szczęście jest czymś in­nym.Mo­je miało błękit­ne oczy,burzę blond loków, a ubierało się w koszulę w kratkę.Nies­te­ty szczęście by­wa ulot­ne...i mo­je właśnie odeszło.Wystarczy tylko podejść z sercem do jakiejś rzeczy, a szczęście już samo się dołączy.Szczęście czy nie­szczęście to pra­wie wszys­tko jed­no, z wyjątkiem niez­mier­nie krótkich chwil złudze­nia. Nic nie jest tym, czym być powinno.