Szczęście - tutaj nic nie da się zrobić za pieniądze. Szczęście ma do czynienia z sercem i z miłością - a te są za darmo.


szczęście-tutaj-nic-nie-da-ę-zrobić-za-pieniądze-szczęście-do-czynienia-z-sercem-i-z-miłośą-a-te-są-za-darmo
phil bosmansszczęścietutajnicniedasięzrobićzapieniądzedoczynieniasercemmiłościątedarmoszczęścietutajtutaj nicnic nienie dada sięsię zrobićzrobić zaza pieniądzeszczęście mama dodo czynieniaczynienia zz sercemsercem iz miłościąmiłościąte sąsą zaza darmotutaj nictutaj nic nienic nie danie da sięda się zrobićsię zrobić zazrobić za pieniądzeszczęście ma doma do czynieniado czynienia zczynienia z sercemz sercem isercem i zi z miłościąz miłościąa tea te sąte są zasą za darmotutaj nic nietutaj nic nie danic nie da sięnie da się zrobićda się zrobić zasię zrobić za pieniądzeszczęście ma do czynieniama do czynienia zdo czynienia z sercemczynienia z sercem iz sercem i zsercem i z miłościąi z miłościąa te sąa te są zate są za darmotutaj nic nie datutaj nic nie da sięnic nie da się zrobićnie da się zrobić zada się zrobić za pieniądzeszczęście ma do czynienia zma do czynienia z sercemdo czynienia z sercem iczynienia z sercem i zz sercem i z miłościąsercem i z miłościąa te są zaa te są za darmo

Wielkie to szczęście, że zdrowia nie można kupić za pieniądze, bo wszystko wykupiliby bogacze, a dla biednych nic by nie zostało. -Karol Juliusz Weber
wielkie-to-szczęście-że-zdrowia-nie-można-kupić-za-pieniądze-bo-wszystko-wykupiliby-bogacze-a-dla-biednych-nic-by-nie-zostało
Szczęście to wielkie, że zdrowia nie można kupić za pieniądze, boby wszystko wykupili bogacze, a dla biednych nic by nie zostało. -Karol Juliusz Weber
szczęście-to-wielkie-że-zdrowia-nie-można-kupić-za-pieniądze-boby-wszystko-wykupili-bogacze-a-dla-biednych-nic-by-nie-zostało
Wystarczy tylko podejść z sercem do jakiejś rzeczy, a szczęście już samo się dołączy. -Johannes Trojan
wystarczy-tylko-podejść-z-sercem-do-jakiejś-rzeczy-a-szczęście-już-samo-ę-dołączy
Szczęście czy nie­szczęście to pra­wie wszys­tko jed­no, z wyjątkiem niez­mier­nie krótkich chwil złudze­nia. Nic nie jest tym, czym być powinno. -Stanisław Ignacy Witkiewicz
szczęście-czy-nie­szczęście-to pra­wie-wszys­tko-jed­no-z wyjątkiem-niez­mier­nie-krótkich-chwil-złudze­nia-nic nie jest tym-czym