Szczęście wy­daje się na­tural­nym sta­nem, gdy się go doz­na­je i nieosiągal­ne, kiedy się go nie doświad­cza.(...) To jak nauka ob­ce­go języ­ka. Możesz pow­tarzać w myślach słowa, ale nie nau­czysz się ni­mi władać, póki nie zbie­rzesz się na od­wagę i nie wymówisz ich głośno.


szczęście-wy­daje ę-na­tural­nym-sta­nem-gdy ę-go doz­na­-i nieosiągal­ne-kiedy ę-go nie doświad­cza-to jak nauka-ob­­go
pomyslowajestemszczęściewy­daje sięna­tural­nymsta­nemgdy sięgo doz­na­jei nieosiągal­nekiedy sięgo nie doświad­czato jak naukaob­ce­gojęzy­kamożesz pow­tarzaćw myślachsłowaalenie nau­czysz sięni­miwładaćpókinie zbie­rzesz sięna od­wagęi nie wymówiszichgłośnoszczęście wy­daje sięwy­daje się na­tural­nymna­tural­nym sta­nemgdy się go doz­na­jego doz­na­je i nieosiągal­neto jak nauka ob­ce­goob­ce­go języ­kamożesz pow­tarzać w myślachw myślach słowaale nie nau­czysz sięnie nau­czysz się ni­mini­mi władaćpóki nie zbie­rzesz sięnie zbie­rzesz się na od­wagęna od­wagę i nie wymówiszi nie wymówisz ichich głośnoszczęście wy­daje się na­tural­nymwy­daje się na­tural­nym sta­nemgdy się go doz­na­je i nieosiągal­neto jak nauka ob­ce­go języ­kamożesz pow­tarzać w myślach słowaale nie nau­czysz się ni­minie nau­czysz się ni­mi władaćpóki nie zbie­rzesz się na od­wagęnie zbie­rzesz się na od­wagę i nie wymówiszna od­wagę i nie wymówisz ichi nie wymówisz ich głośno

Próżno pow­tarzać, że człowiek po­winien się za­dowo­lić spo­kojem. Człowiek pot­rze­buje czy­nu, gdy go nie znaj­du­je - sam sta­je się je­go autorem. -Charlotte Brontë
próżno-pow­tarzać-że człowiek-po­winien ę-za­dowo­lić-spo­kojem-człowiek pot­rze­buje-czy­nu-gdy-go nie znaj­­- sam