szczęściem już można naz­wać stan, gdy człowiek świadom jest te­go, cze­go do szczęścia mu brakuje.


szczęściem-już-można-naz­wać-stan-gdy-człowiek-świadom-jest te­go-cze­go-do szczęścia-mu brakuje
thrillofitszczęściemjużmożnanaz­waćstangdyczłowiekświadomjest te­gocze­godo szczęściamu brakujeszczęściem jużjuż możnamożna naz­waćnaz­wać stangdy człowiekczłowiek świadomświadom jest te­gocze­go do szczęściado szczęścia mu brakujeszczęściem już możnajuż można naz­waćmożna naz­wać stangdy człowiek świadomczłowiek świadom jest te­gocze­go do szczęścia mu brakujeszczęściem już można naz­waćjuż można naz­wać stangdy człowiek świadom jest te­goszczęściem już można naz­wać stan

Komu już nic do szczęścia nie brakuje, temu wszystkiego jeszcze do szczęścia brakuje.Błędem życiowym jest wszys­tko to, cze­go z per­spek­ty­wy cza­su nie można naz­wać doświadczeniem.Jak naz­wać ten stan, gdy wszys­tko wy­pada Ci z rąk, wszys­tko, co jest dla Ciebie naj­ważniej­sze, co ut­rzy­muje Cię przy życiu i za co mógłbyś je od­dać? Jak naz­wać pro­ces, który zachodzi między Na­mi, a które­mu ja nie umiem zapobiec? Jak Cię zat­rzy­mać? Jak mil­czeć, by nie bo­lało? Jak mówić, by nieść ukojenie? Bez­radność? Bez­radność, to za małe słowo.muśnięcie wspomnień szept tchnienie pa­mięć mo­deluję żywe obrazy znów ci się przyśnił od­twarzasz cud nie bo­li tęsknota można naz­wać szczęściem są ta­cy którzy nie mają na­wet za kim Krys­ty­na A.Sz. 08.06.2016r.Mo­ja głowa pękała, a mózg przyjął już płynną formę is­tnienia, którą można było naz­wać roz­wodnionym pier­dem prze­for­so­wane­go in­te­lek­tu człon­ka kla­sy robotniczej ZUS z pew­nością jest in­sty­tucją przestępczą, ale nie można naz­wać jej zorganizowaną.