Szczęśli­we za­kończe­nie to luk­sus na ja­ki może poz­wo­lić so­bie fikcja.


szczęśli­we-za­kończe­nie-to luk­sus-na ja­ki-może-poz­wo­lić-so­bie-fikcja
trudi canavanszczęśli­weza­kończe­nieto luk­susna ja­kimożepoz­wo­lićso­biefikcjaszczęśli­we za­kończe­nieza­kończe­nie to luk­susto luk­sus na ja­kina ja­ki możemoże poz­wo­lićpoz­wo­lić so­bieso­bie fikcjaszczęśli­we za­kończe­nie to luk­susza­kończe­nie to luk­sus na ja­kito luk­sus na ja­ki możena ja­ki może poz­wo­lićmoże poz­wo­lić so­biepoz­wo­lić so­bie fikcjaszczęśli­we za­kończe­nie to luk­sus na ja­kiza­kończe­nie to luk­sus na ja­ki możeto luk­sus na ja­ki może poz­wo­lićna ja­ki może poz­wo­lić so­biemoże poz­wo­lić so­bie fikcjaszczęśli­we za­kończe­nie to luk­sus na ja­ki możeza­kończe­nie to luk­sus na ja­ki może poz­wo­lićto luk­sus na ja­ki może poz­wo­lić so­biena ja­ki może poz­wo­lić so­bie fikcja

Błąd nie może so­bie poz­wo­lić na przeg­raną, a praw­da może.Nie ma przy­jem­ności porówny­wal­nej z tą, jaką możemy dać so­bie sa­mi. Wys­tar­czy poz­wo­lić po­nieść się fan­tazji tkwiącej w naszej duszy i roz­pa­lić wyobraźnię.ludzie zaz­droszczą bo­gaczom pieniędzy i te­go,że mogą so­bie poz­wo­lić na wszys­tko. tak na prawdę są to ludzie nie­szczęśli­wi,bo ku­pić można 'pra­wie' wszys­tko. nie można ku­pić przy­jaźni,miłości,szczęścia i zdrowia.Być tak da­lece kimś, że można so­bie poz­wo­lić na by­cie nikim.Cza­sami w życiu można so­bie poz­wo­lić na kom­fort by­cia smutnym.Miłość ma swo­je trud­ne początki, nie­szczęśli­we za­kończe­nia, a także piękne rozwinięcia.