Szczęśli­wość nie jest nag­rodą za cnotę, lecz cnotą samą; i cie­szy­my się nią nie dla­tego, że ha­muje­my żądzę, lecz od­wrot­nie, dla­tego, że się nią cie­szy­my, możemy ha­mować żądze.


szczęśli­wość-nie jest nag­rodą-za cnotę-lecz-cnotą-samą-i cie­szy­my ę-ą-nie dla­tego-że ha­muje­my-żądzę-lecz
baruch spinozaszczęśli­wośćnie jest nag­rodąza cnotęleczcnotąsamąi cie­szy­my sięniąnie dla­tegoże ha­muje­myżądzęod­wrot­niedla­tegoże sięcie­szy­mymożemyha­mowaćżądzeszczęśli­wość nie jest nag­rodąnie jest nag­rodą za cnotęlecz cnotącnotą samąi cie­szy­my się niąnią nie dla­tegoże ha­muje­my żądzęlecz od­wrot­nieże się niąnią cie­szy­mymożemy ha­mowaćha­mować żądzeszczęśli­wość nie jest nag­rodą za cnotęlecz cnotą samąi cie­szy­my się nią nie dla­tegoże się nią cie­szy­mymożemy ha­mować żądze

Skauting nie jest wy­myślo­ny dla waszej ucie­chy, ale wiele wy­maga. Nie za­bieraj­cie się do skautin­gu dla­tego tyl­ko, że się wam po­doba, lecz aby wpra­wiać się do służby dla swo­jego kra­ju. Wte­dy po­siądziecie ducha pat­riotyz­mu, który każdy chłopiec wi­nien po­siadać, jeśli ma być godzien spożywa­nia chleba.To praw­da, że czys­tość mówi nie w kwes­tii sek­su przed­małżeńskiego. Nie dla­tego jed­nak, żeby seks czy ciało były złe, lecz dokład­nie od­wrot­nie: po­nieważ seks jest świętą ta­jem­nicą, a ciało oso­by jest świąty­nią. Rzeczy święte nie są ot­warte na oścież dla każde­go, są przez­naczo­ne je­dynie dla tych, którzy spełnią pew­ne wa­run­ki i przejdą próbę.Naj­gor­sze nie jest by­cie słabym. Naj­gor­szy jest brak umiejętności przyz­na­nia się do tego.Kręcę się na fo­telu biurowym Na ta­nim fo­telu, metalowym Sza­leńcze żądze całkiem pier­wotne Za­raz złamie ołówek, kar­tkę pot­ne Jes­tem strachem dla świata Jes­tem prze­syco­ne wcielo­ne zło Jes­tem urzędni­kiem, jam jest biurokrata Za my­mi ple­cami, re­gula­min i godło Jes­tem dla pe­tentów gor­szy od ka­ta Urzędnik to ja, wo­da, co skałę drąży Do zab­lo­kowa­nia Twych marzeń dąży  Nie sta­jemy się sa­mot­ni dla­tego, że miłość od nas odeszła, lecz dla­tego, że od­rzu­ciliśmy przy­jaciół, gdy ona przyszła...Śmiej­cie się nie cze­kając, aż będziecie szczęśli­wi, inaczej bo­wiem um­rze­cie, nie ro­ześmiaw­szy się ani razu.