Szczęśli­wy jest człowiek, który po­siada to, cze­go chce, a nie chce nic złego.


szczęśli­wy-jest człowiek-który-po­siada-to-cze­go-chce-a nie chce-nic-złego
św. augustyn (aureliusz augustyn z hippony)szczęśli­wyjest człowiekktórypo­siadatocze­gochcea nie chceniczłegoszczęśli­wy jest człowiekktóry po­siadacze­go chcea nie chce nicnic złegoa nie chce nic złego

Szczęśliwy jest człowiek, który posiada to, czego chce, a nie chce nic złego.Chcę być szczęśli­wy - pow­tarzał, jak­by był gdzieś człowiek, który życzyłby so­bie cze­goś innego.Nie bójcie się Boga, który nie chce uczynić wam nic złego, lecz kochajcie Go gorąco, ponieważ chce wam uczynić wiele dobra.Bo człowiek, który jest uczci­wy, jest cier­pli­wy i chce osiągnąć suk­ces pracą, jest bar­dzo cen­ny. Człowiek, który jest niecier­pli­wy, chce osiągnąć suk­ces w in­fantyl­ny sposób, nie jest godzien w ogóle nie ty­le co sza­cun­ku, a uwagi.W grun­cie rzeczy tyl­ko ig­no­rant, człowiek ubo­gi w wiedzę może ro­bić to, co chce, i nie zadręczać się porówny­waniem swoich osiągnięć z tym, cze­go do­kona­no w przeszłości. Ten, który nic nie wie, jest wol­ny. Ten, który wie, jest przeżuty cier­piętniczą im­po­ten­cją, rozpływa się w poczu­ciu niemożności jak perła w kwasie.