Szczęśli­wy ten naród, które­go nie wszys­tkie stro­nice są za­pisa­ne w księdze je­go historii...


szczęśli­wy-ten-naród-które­go-nie wszys­tkie-stro­nice-są za­pisa­ne-w księdze-­go-historii
thomas carlyleszczęśli­wytennaródktóre­gonie wszys­tkiestro­nicesą za­pisa­new księdzeje­gohistoriiszczęśli­wy tenten naródktóre­go nie wszys­tkienie wszys­tkie stro­nicestro­nice są za­pisa­nesą za­pisa­ne w księdzew księdze je­goje­go historiiszczęśli­wy ten naródktóre­go nie wszys­tkie stro­nicenie wszys­tkie stro­nice są za­pisa­nestro­nice są za­pisa­ne w księdzesą za­pisa­ne w księdze je­gow księdze je­go historiiktóre­go nie wszys­tkie stro­nice są za­pisa­nenie wszys­tkie stro­nice są za­pisa­ne w księdzestro­nice są za­pisa­ne w księdze je­gosą za­pisa­ne w księdze je­go historiiktóre­go nie wszys­tkie stro­nice są za­pisa­ne w księdzenie wszys­tkie stro­nice są za­pisa­ne w księdze je­gostro­nice są za­pisa­ne w księdze je­go historii

Szczęśliwy ten naród, którego nie wszystkie stronice są zapisane w księdze jego historii...`To spoj­rze­nie, które przyćmiewa wszys­tkie in­ne. Jest cza­rujące, pełne blas­ku, i miłości. Oczy pochłaniające wszys­tkie słoneczne pro­mienie, i mi­liony gwiazd.Nie ma szczęśli­wych za­kończeń, są tyl­ko szczęśli­we początki ko­lej­nych historii.Szczęśli­wy jest naród, które­go his­to­ria jest nudna.Nie ma­my for­tec, kraj nasz na wszys­tkie stro­ny ot­warty, nie może być inaczej zasłoniony, tyl­ko pier­siami obywatelów.To ile dla mnie znaczysz przek­racza wszys­tkie gra­nice zdro­wego rozsądku, żaden, na­wet naj­wy­bit­niej­szy człowiek nie byłby w sta­nie te­go pojąć.