Szczęśli­wym jest człowiek, który z przeszłości swej pa­mięta to tyl­ko, co dało mu za­dowo­lenie. Nie­szczęśli­wym zaś ten, co no­si w pa­mięci wyłącznie nieszczęścia.


szczęśli­wym-jest człowiek-który-z przeszłoś-swej-pa­mię-to tyl­ko-co dało-mu za­dowo­lenie-nie­szczęśli­wym zaś-ten-co no­
hagiwara sakutaroszczęśli­wymjest człowiekktóryz przeszłościswejpa­miętato tyl­koco dałomu za­dowo­lenienie­szczęśli­wym zaśtenco no­siw pa­mięciwyłącznienieszczęściaszczęśli­wym jest człowiekktóry z przeszłościz przeszłości swejswej pa­miętapa­mięta to tyl­koco dało mu za­dowo­lenienie­szczęśli­wym zaś tenco no­si w pa­mięciw pa­mięci wyłączniewyłącznie nieszczęściaktóry z przeszłości swejz przeszłości swej pa­miętaswej pa­mięta to tyl­koco no­si w pa­mięci wyłączniew pa­mięci wyłącznie nieszczęścia

Człowiek, który nig­dy nie doświad­czył miłości do dru­giego człowieka, może być szczęśli­wy al­bo nie­szczęśli­wy, za­dowo­lony al­bo nieza­dowo­lony. Ale ot­rzy­ma on tyl­ko niewielką część życia.Człowiek, który nig­dy nie doświad­czył miłości do dru­giego człowieka, może być szczęśli­wy al­bo nie­szczęśli­wy, za­dowo­lony al­bo nieza­dowo­lony, ale ot­rzy­mał on tyl­ko niewielką część życia.Chcesz być szczęśli­wym przez chwilę? Zemścij się. Chcesz być szczęśli­wym zaw­sze? Przebacz.Le­piej być nie­szczęśli­wym Sok­ra­tesem, niż za­dowo­lonym głupcem.Szczęśli­wym w miłości jest ten, co się łudzi.Aby być szczęśli­wym z mężczyzną, trze­ba go bar­dzo dob­rze zro­zumieć i trochę kochać. Aby być szczęśli­wym z ko­bietą, trze­ba ją bar­dzo kochać i w ogóle nie próbo­wać zrozumieć.