Szczęśliwe domowe środowisko, to zbiorowa samotność kilku wybranych dusz.


szczęśliwe-domowe-środowisko-to-zbiorowa-samotność-kilku-wybranych-dusz
georges duhamelszczęśliwedomoweśrodowiskotozbiorowasamotnośćkilkuwybranychduszszczęśliwe domowedomowe środowiskozbiorowa samotnośćsamotność kilkukilku wybranychwybranych duszszczęśliwe domowe środowiskozbiorowa samotność kilkusamotność kilku wybranychkilku wybranych duszzbiorowa samotność kilku wybranychsamotność kilku wybranych duszzbiorowa samotność kilku wybranych dusz

Zapoznajemy się z kobietą w ciągu kilku chwil, poznajemy ją bliżej w ciągu kilku lat, ale dopiero zrywając z nią - poznajemy ją naprawdę.Nasza dusza jest bardzo ograniczona i nie potrafi ogarnąć kilku wzruszeń naraz. Gdy zatem zdarzy się, iż zostanie wystawiona na równoczesne działanie kilku emocji - pomniejsze postępują za najsilniejszą i kierują się ku niej, jakby niesione wspólnym dążeniem.Za ołtarze i ogniska domowe walczyć.Człowiek zapanowuje nad przyrodą, stwarzając sobie sztuczne środowisko.Doświadczenie jest zbiorową mądrością całej przeszłości z wyłączeniem teraźniejszego momentu.Aby popełnić zbiorową nikczemność, ludzie nie potrzebują się naradzać.