Szczęśliwy człowiek wznosi światło tam, gdzie panują ciemności.


szczęśliwy-człowiek-wznosi-światło-tam-gdzie-panują-ciemnoś
phil bosmansszczęśliwyczłowiekwznosiświatłotamgdziepanująciemnościszczęśliwy człowiekczłowiek wznosiwznosi światłoświatło tamgdzie panująpanują ciemnościszczęśliwy człowiek wznosiczłowiek wznosi światłowznosi światło tamgdzie panują ciemnościszczęśliwy człowiek wznosi światłoczłowiek wznosi światło tamszczęśliwy człowiek wznosi światło tam

Tam, gdzie jest nasza niemoc, tam też jest siła. Tam gdzie jest nasza nędza, tam też jest nasza wielkość. Tam, gdzie jest ciemność, tam także panuje światło. Jednak tylko wiara może nam o tym powiedzieć i jedynie nadzieja pozwala nam to usłyszeć.Jest światło i nieustający dzień tam, gdzie panuje miłość.O, tak zni­komy jest człowiek, że na­wet tam, gdzie ma praw­dziwą pew­ność swe­go is­tnienia, tam gdzie je­go obec­ność od­działywa niezap­rzeczal­nie i wy­cis­ka pieczęć w pa­mięci, w duszy je­go ukocha­nych, że i tam zgasnąć, zniknąć mu­si, i to tak prędko! Gdzie płonie jeszcze mały płomyk nadziei, tam widać światło nieba.Jes­tem tam gdzie noc przy­tula dzień a dzień żeg­na noc jes­tem tam gdzie rodzi się światło a przes­trzeń nie ma granic jes­tem wszys­tkim co nieuchwytne jes­tem szeptem w Twoich marze­niach ...jestem 18.05.2016 Malusia_035  Tam, gdzie jaśnieje nawet najmniejszy płomyk nadziei, dostrzegalne jest światło z nieba.