Szczęśliwy jest człowiek, który posiada to, czego chce, a nie chce nic złego.


szczęśliwy-jest-człowiek-który-posiada-to-czego-chce-a-nie-chce-nic-złego
augustyn Śwszczęśliwyjestczłowiekktóryposiadatoczegochceniechceniczłegoszczęśliwy jestjest człowiekktóry posiadaczego chcenie chcechce nicnic złegoszczęśliwy jest człowieka nie chcenie chce nicchce nic złegoa nie chce nicnie chce nic złegoa nie chce nic złego

Szczęśli­wy jest człowiek, który po­siada to, cze­go chce, a nie chce nic złego.Człowiek szczęśliwy to taki, który chce tego, czego nie ma.Nie bójcie się Boga, który nie chce uczynić wam nic złego, lecz kochajcie Go gorąco, ponieważ chce wam uczynić wiele dobra.Bo człowiek, który jest uczci­wy, jest cier­pli­wy i chce osiągnąć suk­ces pracą, jest bar­dzo cen­ny. Człowiek, który jest niecier­pli­wy, chce osiągnąć suk­ces w in­fantyl­ny sposób, nie jest godzien w ogóle nie ty­le co sza­cun­ku, a uwagi.Szczęśliwy jest ten, kto chce być szczęśliwy.