Szczęśliwy zaiste ten, który zdołał przyczyny wszechrzeczy poznać. Felix, qui potuit rerum cognoscere causas (łac.)


szczęśliwy-zaiste-ten-który-zdołał-przyczyny-wszechrzeczy-poznać-felix-potuit-rerum-cognoscere-causas-łac
wergiliuszszczęśliwyzaistetenktóryzdołałprzyczynywszechrzeczypoznaćfelixpotuitrerumcognoscerecausasłacszczęśliwy zaistezaiste tenktóry zdołałzdołał przyczynyprzyczyny wszechrzeczywszechrzeczy poznaćqui potuitpotuit rerumrerum cognoscerecognoscere causasszczęśliwy zaiste tenktóry zdołał przyczynyzdołał przyczyny wszechrzeczyprzyczyny wszechrzeczy poznaćqui potuit rerumpotuit rerum cognoscerererum cognoscere causasktóry zdołał przyczyny wszechrzeczyzdołał przyczyny wszechrzeczy poznaćqui potuit rerum cognoscerepotuit rerum cognoscere causasktóry zdołał przyczyny wszechrzeczy poznaćqui potuit rerum cognoscere causas

Szczęsny zaiste ten, kto zdołał przyczyny wszechrzeczy poznać.Wszystko zwycięża. Trud uparty i bieda nagląca brakiem dotkliwym. Szczęsny zaiste ten, kto zdołał przyczyny wszechrzeczy poznać.Szczęśliwy, kto zdołał poznać przyczyny wszechrzeczy.By poznać naturę wszechrzeczy należy poznać Stwórcę.Połowy do­konał, kto zaczął. Di­midium fac­ti, qui coepit, ha­bet. (łac.) Jeśli ktoś postawi sobie zadanie zbadania wszystkich prawd, do których poznania rozum ludzki jest zdolny - a wydaje mi się, że to raz w życiu każdy musi uczynić, kto myśli poważnie nad tym, jak dojść do mądrości - ten zaiste za pomocą danych prawideł stwierdzi, że niczego nie można poznać pierwej od intelektu.