Szcze­ry gniew jest jedną z naj­większych twórczych potęg wszechświata.


szcze­ry-gniew-jest jedną-z naj­większych-twórczych-potęg-wszechświata
terry pratchettszcze­rygniewjest jednąz naj­większychtwórczychpotęgwszechświataszcze­ry gniewgniew jest jednąjest jedną z naj­większychz naj­większych twórczychtwórczych potęgpotęg wszechświataszcze­ry gniew jest jednągniew jest jedną z naj­większychjest jedną z naj­większych twórczychz naj­większych twórczych potęgtwórczych potęg wszechświataszcze­ry gniew jest jedną z naj­większychgniew jest jedną z naj­większych twórczychjest jedną z naj­większych twórczych potęgz naj­większych twórczych potęg wszechświataszcze­ry gniew jest jedną z naj­większych twórczychgniew jest jedną z naj­większych twórczych potęgjest jedną z naj­większych twórczych potęg wszechświata

Ro­bienie te­go, co spra­wia nam przy­jem­ność, jest jedną z naj­większych ta­jem­nic suk­ce­su finansowego. -Brian Tracy
ro­bienie-te­go-co spra­wia-nam-przy­jem­ność-jest jedną-z naj­większych-­jem­nic-suk­­su-finansowego
Myśle­nie sta­nowi jedną z naj­większych przy­jem­ności rodza­ju ludzkiego. -Bertold Brecht
myś­nie-sta­nowi-jedną-z naj­większych-przy­jem­noś-rodza­ju-ludzkiego
Zagłębienie się w za­gad­nienie bu­dowy świata jest jed­nym z naj­większych i naj­szlachet­niej­szych spośród wszys­tkich zajęć. -Galileo Galilei (Galileusz)
zagłębienie ę-w za­gad­nienie-bu­dowy-świata-jest jed­nym-z naj­większych-i naj­szlachet­niej­szych-spośród-wszys­tkich-zajęć
Jed­nym z naj­większych draństw, które naj­trud­niej przychodzi nam in­nym wy­baczyć jest ich życiowe powodzenie. -aforystokrata
jed­nym-z naj­większych-draństw-które-naj­trud­niej-przychodzi-nam-in­nym-wy­baczyć-jest ich-życiowe-powodzenie
Najlepszym lekarstwem na gniew jest zwłoka. Wrogość natychmiast znika, jeśli się jej wyrzeknie jedna ze stron. -Seneka Młodszy
najlepszym-lekarstwem-na-gniew-jest-zwłoka-wrogość-natychmiast-znika-śli-ę-jej-wyrzeknie-jedna-ze-stron
Miłość jest naj­wyższą siłą wszechświata, to ona wpra­wia w ruch gwiazdy. -Alighieri Dante
miłość-jest naj­wyższą-łą-wszechświata-to ona-wpra­wia-w ruch-gwiazdy