Szczególnie w obec­nych cza­sach, gdy ludzkość tra­pi tak wiele trud­nych i złożonych prob­lemów, is­tnieje ol­brzy­mia pot­rze­ba roz­wi­jania swo­bod­ne­go i nies­krępo­wane­go myślenia.


szczególnie-w obec­nych-cza­sach-gdy-ludzkość-tra­pi-tak-wiele-trud­nych-i złożonych-prob­lemów-is­tnieje-ol­brzy­mia-pot­rze­ba
carl saganszczególniew obec­nychcza­sachgdyludzkośćtra­pitakwieletrud­nychi złożonychprob­lemówis­tniejeol­brzy­miapot­rze­baroz­wi­janiaswo­bod­ne­goi nies­krępo­wane­gomyśleniaszczególnie w obec­nychw obec­nych cza­sachgdy ludzkośćludzkość tra­pitra­pi taktak wielewiele trud­nychtrud­nych i złożonychi złożonych prob­lemówis­tnieje ol­brzy­miaol­brzy­mia pot­rze­bapot­rze­ba roz­wi­janiaroz­wi­jania swo­bod­ne­goswo­bod­ne­go i nies­krępo­wane­goi nies­krępo­wane­go myśleniaszczególnie w obec­nych cza­sachgdy ludzkość tra­piludzkość tra­pi taktra­pi tak wieletak wiele trud­nychwiele trud­nych i złożonychtrud­nych i złożonych prob­lemówis­tnieje ol­brzy­mia pot­rze­baol­brzy­mia pot­rze­ba roz­wi­janiapot­rze­ba roz­wi­jania swo­bod­ne­goroz­wi­jania swo­bod­ne­go i nies­krępo­wane­goswo­bod­ne­go i nies­krępo­wane­go myślenia

W cza­sach nies­po­koj­nych rządzą na­mi psycho­paci, w spo­koj­nych my ich sądzimy. -Ernst Kretschmer
w cza­sach-nies­po­koj­nych-rządzą-na­mi-psycho­paci-w spo­koj­nych-my ich-sądzimy