Sze­roki świat jest pełen wiel­kich cier­pień, i wiel­kich ra­dości, mój przy­jacielu. To pier­wsze ut­rzy­ma Cię na właści­wej drodze, a dru­gie spra­wi ze podróż będzie znośna. The wor­ld is full of great pain, and great joy, my friend. The fir­st keeps you on the path of grow­th, the lat­ter ma­kes the jour­ney to­lerab­le. (ang.) 


sze­roki-świat-jest peł-wiel­kich-cier­pień-i wiel­kich-ra­doś-mój-przy­jacielu-to pier­wsze-ut­rzy­-cię-na właś­wej-drodze
robert anthony salvatoresze­rokiświatjest pełenwiel­kichcier­pieńi wiel­kichra­dościmójprzy­jacieluto pier­wszeut­rzy­macięna właści­wejdrodzea dru­giespra­wize podróżbędzieznośnathewor­ldis fullof greatpainandgreatjoymy friendthe fir­stkeepsyouon thepathof grow­ththelat­terma­kesjour­neyto­lerab­leang sze­roki światświat jest pełenjest pełen wiel­kichwiel­kich cier­pieńi wiel­kich ra­dościmój przy­jacieluto pier­wsze ut­rzy­maut­rzy­ma cięcię na właści­wejna właści­wej drodzea dru­gie spra­wispra­wi ze podróżze podróż będziebędzie znośnathe wor­ldwor­ld is fullis full of greatof great painand greatgreat joythe fir­st keepskeeps youyou on theon the pathpath of grow­ththe lat­terlat­ter ma­kesma­kes thethe jour­neyjour­ney to­lerab­lesze­roki świat jest pełenświat jest pełen wiel­kichjest pełen wiel­kich cier­pieńto pier­wsze ut­rzy­ma cięut­rzy­ma cię na właści­wejcię na właści­wej drodzea dru­gie spra­wi ze podróżspra­wi ze podróż będzieze podróż będzie znośnathe wor­ld is fullwor­ld is full of greatis full of great painand great joythe fir­st keeps youkeeps you on theyou on the pathon the path of grow­ththe lat­ter ma­kesma­kes the jour­neythe jour­ney to­lerab­le

Świat jest pełen wiel­kich, przedziw­nych rzeczy, cze­kających na tych, którzy są na nie przygotowani.Wiel­ki po­lityk, tak jak dob­ry do­zor­ca do­mu, wie, że czys­tkę trze­ba ro­bić codziennie. A great sta­tes­man, li­ke a good house­keeper, knows that cleaning has to be do­ne eve­ry mor­ning. (ang.) Zda­je się Chrys­tus po­wie­dział coś ta­kiego, że jeśli w małych rzeczach będziesz spra­wował się dob­rze , to Bóg po­wie­rzy to­bie - człowieko­wi kiero­wanie wiel­ki­mi Je­go dziełami. No to już wiado­mo jaką za­sadą kierują się i skąd czer­pią in­spi­rację wodzo­wie Pra­wa i Spra­wied­li­wości, po­wołując na pre­zesów wiel­kich państwo­wych kor­po­rac­ji ludzi,którzy kiero­wali in­sty­tuc­ja­mi w przysłowiowych :Wólce Małej i Dziado­wej Kłodzie.Mo­je życie to je­den wiel­ki pa­radoks. Chcę jed­ne­go, dos­taję dru­gie, a gdy dos­tanę pier­wsze, myślę o trze­cim. {25.09.2015} Naród, który nie wie­rzy w wiel­kość i nie chce ludzi wiel­kich, kończy się. Trze­ba wie­rzyć w swą wiel­kość i pragnąć jej.Po­siada­nie pieniędzy jest lep­sze od ich bra­ku, przy­naj­mniej z po­wodów finansowych. Mo­ney is bet­ter than po­ver­ty, if on­ly for fi­nan­cial reasons. (ang.)