Szep­tem do­cieram do Ciebie Czy słyszysz me szeptanie...?... Wiat­rem wni­kam w Ciebie Czy czu­jesz me wnikanie...?... Niebez­pie­cznie lecz zmysłowo Rwę ser­ca brzegi... Wtar­gnę bez pukania I tam już po­zos­tanę na wieki...... 02.02.2015......z de­dyk.dla M..... றiℓℓ...


szep­tem-do­cieram-do ciebie-czy-słyszysz-me szeptanie-wiat­rem-wni­kam-w ciebie-czy-czu­jesz-me wnikanie-niebez­pie­cznie
millszep­temdo­cieramdo ciebieczysłyszyszme szeptaniewiat­remwni­kamw ciebieczu­jeszme wnikanieniebez­pie­cznieleczzmysłoworwęser­cabrzegiwtar­gnębezpukaniatamjużpo­zos­tanęna wieki02022015zde­dykdlaறiℓℓszep­tem do­cieramdo­cieram do ciebiedo ciebie czyczy słyszyszsłyszysz me szeptaniewiat­rem wni­kamwni­kam w ciebiew ciebie czyczy czu­jeszczu­jesz me wnikanieniebez­pie­cznie leczlecz zmysłowozmysłowo rwęrwę ser­caser­ca brzegibrzegi wtar­gnęwtar­gnę bezbez pukaniapukania ii tamtam jużjuż po­zos­tanępo­zos­tanę na wiekiszep­tem do­cieram do ciebiedo­cieram do ciebie czydo ciebie czy słyszyszczy słyszysz me szeptaniewiat­rem wni­kam w ciebiewni­kam w ciebie czyw ciebie czy czu­jeszczy czu­jesz me wnikanieniebez­pie­cznie lecz zmysłowolecz zmysłowo rwęzmysłowo rwę ser­carwę ser­ca brzegiser­ca brzegi wtar­gnębrzegi wtar­gnę bezwtar­gnę bez pukaniabez pukania ipukania i tami tam jużtam już po­zos­tanęjuż po­zos­tanę na wieki

Uwiel­biam twe spoj­rze­nie w myślach roz­bierasz mnie twój za­pach na mej skórze zmysłowo kręci mnie za­tańczę dziś dla Ciebie biod­ra­mi skuszę Cię do­tykiem mnie rozpalasz całujesz te­go chcę wiem jak na Ciebie działam prag­niesz Tyl­ko mnie mój od­dech Cię dogania niebez­pie­cznie blis­ko jest opętał całe ciało spla­tamy w jed­no się De­dyko­wany :)* 22.03.2016 Malusia_035  Mo­ja dusza cała płonie Mo­je ser­ce żarem bije Mo­je ciało rozpalone To dla Ciebie się tak wije… Gdzie więc Jes­teś ? Gdzie ut­knąłeś ? W ja­kim kor­ku tak się cze­ka ? Czy nie czu­jesz co ja czuję ? Ja­ka dro­ga Twa da­leka ? The­bes­tka­siaa 01.12.2015 A kiedy wie­czo­rem wspom­nisz przy­pad­kiem o mnie to wiedz że już jes­tem w in­nych ra­mionach bo ty byłeś niebez­pie­cznie nieodpowiedzialny....Przychodzę do Ciebie w lek­kim powiewie. De­likat­nie mus­kam two­je włosy, po­liczki i usta... słyszysz mój głos... czu­jesz mój do­tyk.... reszta to tajemniczość...Sen z połącze­niem Ciebie To dla mnie sen Z które­go nie chcę się zbudzić Z Tobą we śnie być To coś pięknego Ja i Ty Ciało przy ciele Dłoń w dłoni Myśl w myśli Jak­byśmy by­li jednością Nie chcę się z te­go snu obudzić Chce byśmy zos­ta­li tak na zawsze Gdzie czas nie zbudzi nas ...... 19.01.2015....z de­dyk.dla M.... றiℓℓ...wy­pełnione po brzegi Twoim imieniem usta puchną – zagryzam wy­pełnione po brzegi Twoim ciałem dłonie drżą – zaciskam wy­pełnione po brzegi Twoim wi­dokiem oczy pałają – zamykam wy­pełnione po brzegi Twoim za­pachem nozdrza wiet­rzą – za­ciągam się przychodzisz mi do głowy wśród tłumionych za ścianą odgłosów miłości by bo­leć następne­go dnia po kolejnej bez (Ciebie) sennej nocy niech boli sko­ro tyl­ko tak możemy być razem Odys, sier­pień 2015 https://odyssynlaertesa.wordpress.com/2015/08/06/bezciebiesen/