Szko­da, że uczci­wi ludzie pot­wier­dzają regułę...


szko­da-że uczci­wi-ludzie-pot­wier­dzają-regułę
andrzej stokszko­daże uczci­wiludziepot­wier­dzająregułęże uczci­wi ludzieludzie pot­wier­dzająpot­wier­dzają regułęże uczci­wi ludzie pot­wier­dzająludzie pot­wier­dzają regułęże uczci­wi ludzie pot­wier­dzają regułę

Wyjątek pot­wier­dza regułę… Lecz czymże jest Boże, zrób ze mnie uczci­wego człowieka, nie czyń jed­nak uczci­wej kobiety.Uczci­wa ko­bieta nie pot­rze­buje się pod spo­dem stroić dla męża.Ludzie ludzi zabijają Ludzie ludziom krzywdę robią Ludzie ludziom ból zadają Ludzie ludźmi ciało zdobią To nieludzkie i brutalne Człowiek gor­szy od zwierzęcia Szczątki ludzkie łat­wo­pal­ne Tyl­ko dla majątku wzięcia Ludzie ludziom są nie równi W ludziach brak już człowie­czeństwa Ludzi ludziom małomówni Ludzie chcą znów bezpieczeństwa Wier­sz ma na­wiązy­wać do książki Zo­fii Nałkow­skiej pt. Każdy uczci­wy człowiek po­wie to sa­mo: po pięćdziesiątce niepot­rzeb­ni są już ludzie; nie ma się już ocho­ty mówić ko­bietom, że są ład­ne. Wszys­cy ludzie po pięćdziesiątce – jeżeli są szczerzy – po­wiedzą to samo.Tyl­ko łot­ry kradną auta. Uczci­wi ludzie po pros­tu nie płacą rat.