Szkoła była i jest anormalnością młodości, zakładem psychiatrycznym. Wszystko złe, cała udręka ciążąca nad naszym życiem, to remanenty szkoły.


szkoła-była-i-jest-anormalnośą-młodoś-zakładem-psychiatrycznym-wszystko-złe-cała-udręka-ążąca-nad-naszym-życiem-to-remanenty-szkoły
emil zegadłowiczszkołabyłajestanormalnościąmłodościzakładempsychiatrycznymwszystkozłecałaudrękaciążącanadnaszymżyciemtoremanentyszkołyszkoła byłabyła ii jestjest anormalnościąanormalnością młodościzakładem psychiatrycznymwszystko złecała udrękaudręka ciążącaciążąca nadnad naszymnaszym życiemremanenty szkołyszkoła była ibyła i jesti jest anormalnościąjest anormalnością młodościcała udręka ciążącaudręka ciążąca nadciążąca nad naszymnad naszym życiemszkoła była i jestbyła i jest anormalnościąi jest anormalnością młodościcała udręka ciążąca nadudręka ciążąca nad naszymciążąca nad naszym życiemszkoła była i jest anormalnościąbyła i jest anormalnością młodościcała udręka ciążąca nad naszymudręka ciążąca nad naszym życiem

Szkoła była i jest anormalnością młodości, zakładem psychiatrycznym. Wszystko złe, cała udręka ciążąca nad naszym życiem to remanenty szkoły.– A jakie jest największe kłamstwo świata? – To mianowicie, że nadchodzi taka chwila, kiedy tracimy całkowicie panowanie nad naszym życiem i zaczyna nim rządzić los. W tym tkwi największe kłamstwo świata.- A jakie jest największe kłamstwo świata? - To mianowicie, że nadchodzi taka chwila, kiedy tracimy całkowicie panowanie nad naszym życiem i zaczyna nim rządzić los. W tym tkwi największe kłamstwo świata.Usposobienie człowieka jest złe już od młodości. Biblia Tysiąclecia, Księga Rodzaju, 8,21Panowanie nad chwilą jest panowaniem nad życiem.†Och Naj­wyższa siło Naj­większa tajemnico Mie­szkający tak daleko A blis­ki tak sa­mo dla wszystkich Wy­bacz Nam za śle­potę i głupotę Za Nasze ludzkie słabości Och Mędrcu nad mędrcami Tyś coś źródło wsze­lakiej Miłości Naj­większy oceanie Dobroci Prze­bacz Nam wszys­tko, co złe †Wskaż Nam drogę odrodzenia Po­daj Nam dłoń bym nie upadali Bym się nie ra­nili o złe słowa Abym nie ka­leczy­li się o złe czyny Wy­bacz Nam, Prze­bacz Nam i Po­kieruj lo­sem Naszym