Szkoła była i jest anormalnością młodości, zakładem psychiatrycznym. Wszystko złe, cała udręka ciążąca nad naszym życiem, to remanenty szkoły.


szkoła-była-i-jest-anormalnośą-młodoś-zakładem-psychiatrycznym-wszystko-złe-cała-udręka-ążąca-nad-naszym-życiem-to-remanenty-szkoły
emil zegadłowiczszkołabyłajestanormalnościąmłodościzakładempsychiatrycznymwszystkozłecałaudrękaciążącanadnaszymżyciemtoremanentyszkołyszkoła byłabyła ii jestjest anormalnościąanormalnością młodościzakładem psychiatrycznymwszystko złecała udrękaudręka ciążącaciążąca nadnad naszymnaszym życiemremanenty szkołyszkoła była ibyła i jesti jest anormalnościąjest anormalnością młodościcała udręka ciążącaudręka ciążąca nadciążąca nad naszymnad naszym życiemszkoła była i jestbyła i jest anormalnościąi jest anormalnością młodościcała udręka ciążąca nadudręka ciążąca nad naszymciążąca nad naszym życiemszkoła była i jest anormalnościąbyła i jest anormalnością młodościcała udręka ciążąca nad naszymudręka ciążąca nad naszym życiem

Szkoła była i jest anormalnością młodości, zakładem psychiatrycznym. Wszystko złe, cała udręka ciążąca nad naszym życiem to remanenty szkoły. -Emil Zegadłowicz
szkoła-była-i-jest-anormalnośą-młodoś-zakładem-psychiatrycznym-wszystko-złe-cała-udręka-ążąca-nad-naszym-życiem-to-remanenty-szkoły
Usposobienie człowieka jest złe już od młodości. Biblia Tysiąclecia, Księga Rodzaju, 8,21 -Biblia
usposobienie-człowieka-jest-złe-już-od-młodoś-biblia-tysiąclecia-księga-rodzaju-821