Szkoła to miejsce, w którym zaczynamy tracić naszą własną osobowość.


szkoła-to-miejsce-w-którym-zaczynamy-tracić-naszą-własną-osobowość
michel tournierszkołatomiejscektórymzaczynamytracićnasząwłasnąosobowośćw którymktórym zaczynamyzaczynamy tracićtracić nasząnaszą własnąwłasną osobowośćszkoła to miejscew którym zaczynamyktórym zaczynamy tracićzaczynamy tracić naszątracić naszą własnąnaszą własną osobowośćw którym zaczynamy tracićktórym zaczynamy tracić naszązaczynamy tracić naszą własnątracić naszą własną osobowośćw którym zaczynamy tracić nasząktórym zaczynamy tracić naszą własnązaczynamy tracić naszą własną osobowość

Miłość realizuje się poprzez naszą osobowość, nasz charakter. Prawidłowo ukształtowana osobowość tworzy prawidłowe związki między ludźmi, natomiast spaczony charakter tworzy spaczone związki.Dom to nie miejsce w którym mieszkasz, ale miejsce, gdzie ciebie rozumieją.dlacze­go w naszych cza­sach por­tfel mu­si zastąpić naszą osobowość? Tragedia: miejsce, w którym tchórze umierają, a bohaterowie giną.Człowiek jest tym, czym miejsce, w którym żyje.Wrogów często stwarza nam nasza własna wyobraźnia.