Szkoły są po to – się po­myślało – żeby było łat­wiej żyć. Do szkoły chodzi się po to, żeby się sa­memu za dużo nie nau­czyć. Bo gdy­by nie chodzić do szkół, to można by dużo więcej sa­memu się nau­czyć, za dużo więcej, i wte­dy już zu­pełnie nie można by żyć wśród ludzi i ich szkol­nych prob­lemów. Szkoły są dob­re. Mądre nie są, ale dob­re są.


szkoły-są po to  ę-po­myśło- żeby-było-łat­wiej-żyć-do szkoły-chodzi ę-po to-żeby ę-­memu-za żo-nie nau­czyć
edward stachuraszkołysą po to – siępo­myślało– żebybyłołat­wiejżyćdo szkołychodzi siępo tożeby sięsa­memuza dużonie nau­czyćbo gdy­bynie chodzićdo szkółto możnaby dużowięcejsa­memu sięnau­czyćwięceji wte­dyjużzu­pełnienie możnaby żyćwśródludzii ichszkol­nychprob­lemówszkoły są dob­remądre nie sąaledob­reszkoły są po to – sięsą po to – się po­myślałopo­myślało – żeby– żeby byłobyło łat­wiejłat­wiej żyćdo szkoły chodzi sięchodzi się po tożeby się sa­memusa­memu za dużoza dużo nie nau­czyćbo gdy­by nie chodzićnie chodzić do szkółto można by dużoby dużo więcejwięcej sa­memu sięsa­memu się nau­czyćza dużo więceji wte­dy jużjuż zu­pełniezu­pełnie nie możnanie można by żyćby żyć wśródwśród ludziludzi i ichi ich szkol­nychszkol­nych prob­lemówale dob­redob­re sąszkoły są po to – się po­myślałosą po to – się po­myślało – żebypo­myślało – żeby było– żeby było łat­wiejbyło łat­wiej żyćdo szkoły chodzi się po tożeby się sa­memu za dużosa­memu za dużo nie nau­czyćbo gdy­by nie chodzić do szkółto można by dużo więcejby dużo więcej sa­memu sięwięcej sa­memu się nau­czyći wte­dy już zu­pełniejuż zu­pełnie nie możnazu­pełnie nie można by żyćnie można by żyć wśródby żyć wśród ludziwśród ludzi i ichludzi i ich szkol­nychi ich szkol­nych prob­lemówale dob­re są

Miał ty­le po­wodów, żeby zyć. Chy­ba po pros­tu nie pot­ra­fił być szczęsli­wy. Te­go jed­ne­go nie można nau­czyć się na Harvardzie. -Erich Segal
miał-ty­-po­wodów-żeby-zyć-chy­ba po pros­-nie pot­ra­fił-być-szczęsli­wy-te­go jed­ne­go-nie można-nau­czyć ę