Szkoda, że do raju jedzie się karawanem.


szkoda-że-do-raju-jedzie-ę-karawanem
stanisław jerzy lecszkodażedorajujedziesiękarawanemże dodo rajuraju jedziejedzie sięsię karawanemże do rajudo raju jedzieraju jedzie sięjedzie się karawanemże do raju jedziedo raju jedzie sięraju jedzie się karawanemże do raju jedzie siędo raju jedzie się karawanem

Każdy chętnie prze­jedzie się z tobą li­muzyną, ale war­to mieć ko­goś, kto po­jedzie z tobą auto­busem, gdy li­muzy­na się popsuje.Za każdym ra­zem kiedy jedziesz do do­mu, jedzie z Tobą mo­je ser­ce. Jak za­sypiasz wra­ca do mnie i zno­wu cze­ka żebyś po nie przy­jechał. I ma nadzieję, że kiedyś po­jedzie z Tobą i nie będzie mu­siało wra­cać, bo zasnę obok.Kiedy anioł jedzie mo­tocyk­lem, to w przycze­pie sie­dzi diabeł.Nie za­jedzie da­leko, kto za­miast ko­ni zmienia woźnicę.Czas to pieniądz złego ka­rawa­na cuchnie /suf­ler/ ...ale jedzie