Szkoda, że państwo nie mogą tego widzieć!


szkoda-że-państwo-nie-mogą-tego-widzieć
wojciech trojanowskiszkodażepaństwoniemogątegowidziećże państwopaństwo nienie mogąmogą tegotego widziećże państwo niepaństwo nie mogąnie mogą tegomogą tego widziećże państwo nie mogąpaństwo nie mogą tegonie mogą tego widziećże państwo nie mogą tegopaństwo nie mogą tego widzieć

Zazwyczaj ludzie przeceniają to, co mogą zrobić w ciągu roku, a nie doceniają tego, co mogą osiągnąć w ciągu dziesięciu lat.Myślę, że ludzie w ogólności mogą mi ufać, ale mogą mi ufać dokład­nie dla­tego, że wiedzą, że nie muszą.Stając się w końcu faktycznie reprezentantem całego społeczeństwa, państwo czyni samo siebie zbytecznym (...). Państwo nie zostaje „zniesioneMałżonkowie mogą się rozstać ciałem, nigdy nie widzieć się, ale duchem wrogim lub pogodnym zawsze będą biec ku sobie wzajemnie.W brzas­ku dnia nie widzę nicze­go . Po­wiecie , że to nor­malne . Nie , ja jed­nak widzieć chcę więcej . Chcę widzieć każde z sied­miu widm każde­go ze zna­nych mi ko­lorów . Chcę widzieć roz­kwi­tającą miłość , która widzieć pot­ra­fi i uno­sić się w po­wiet­rzu także pot­ra­fi . Jed­nak świecie , wiem że jes­teś zbyt mało ckli­wy by mi na to poz­wo­lić . Dla te­go , Nie dziękuję.Nie chce­my ta­kiego społeczeństwa, w którym państwo od­po­wiada za wszys­tko, a nikt nie od­po­wiada za państwo.