Szlachetnym człowiekiem jest nie tylko ten, który nie krzywdzi, ale i ten, kto może krzywdzić i nie czyni tego.


szlachetnym-człowiekiem-jest-nie-tylko-ten-który-nie-krzywdzi-ale-i-ten-kto-może-krzywdzić-i-nie-czyni-tego
ioannis filimonszlachetnymczłowiekiemjestnietylkotenktórykrzywdzialektomożekrzywdzićczynitegoszlachetnym człowiekiemczłowiekiem jestjest nienie tylkotylko tenktóry nienie krzywdziale ii tenkto możemoże krzywdzićkrzywdzić ii nienie czyniczyni tegoszlachetnym człowiekiem jestczłowiekiem jest niejest nie tylkonie tylko tenktóry nie krzywdziale i tenkto może krzywdzićmoże krzywdzić ikrzywdzić i niei nie czyninie czyni tegoszlachetnym człowiekiem jest nieczłowiekiem jest nie tylkojest nie tylko tenkto może krzywdzić imoże krzywdzić i niekrzywdzić i nie czynii nie czyni tegoszlachetnym człowiekiem jest nie tylkoczłowiekiem jest nie tylko tenkto może krzywdzić i niemoże krzywdzić i nie czynikrzywdzić i nie czyni tego

Szlachetnym człowiekiem jest nie tylko ten, który nie krzywdzi, ale i ten, który mogąc krzywdzić, nie czyni tego.Szlachetny jest ten, kto nie tylko nie krzywdzi, ale i nie chce krzywdzić.Kto dużo wie o in­nych ludziach, może być człowiekiem uczo­nym, ale ten, kto ro­zumie sa­mego siebie, jest bar­dziej in­te­ligen­tny. Kto pa­nuje nad in­ny­mi, może jest i sil­ny, ale ten, kto jest pa­nem sa­mego siebie, jest jeszcze silniejszy.Ten, kto zwycięża innych ludzi, jest tylko silny. Ten, kto zwycięstwo nad sobą samym odnosi, jest człowiekiem potężnym.Odważny jest nie tylko ten kto wycięża swych wrogów, ale i ten, kto prewycięża swe namiętności.Człowiekiem bar­dziej doświad­czo­nym nie jest ten, który ma więcej lat, ale ten, który bar­dziej czuł smak życia.