Szpi­tal­ny ko­rytarz to par­szy­we miej­sce. Przed­sionek piekła, gdzie można tyl­ko po­kor­nie cze­kać na werdykt.


szpi­tal­ny-ko­rytarz-to ­szy­we-miej­sce-przed­sionek piekła-gdzie-można-tyl­ko-po­kor­nie-cze­kać-na werdykt
maja lidia kossakowskaszpi­tal­nyko­rytarzto par­szy­wemiej­sceprzed­sionek piekłagdziemożnatyl­kopo­kor­niecze­kaćna werdyktszpi­tal­ny ko­rytarzko­rytarz to par­szy­weto par­szy­we miej­scegdzie możnamożna tyl­kotyl­ko po­kor­niepo­kor­nie cze­kaćcze­kać na werdyktszpi­tal­ny ko­rytarz to par­szy­weko­rytarz to par­szy­we miej­scegdzie można tyl­komożna tyl­ko po­kor­nietyl­ko po­kor­nie cze­kaćpo­kor­nie cze­kać na werdyktszpi­tal­ny ko­rytarz to par­szy­we miej­scegdzie można tyl­ko po­kor­niemożna tyl­ko po­kor­nie cze­kaćtyl­ko po­kor­nie cze­kać na werdyktgdzie można tyl­ko po­kor­nie cze­kaćmożna tyl­ko po­kor­nie cze­kać na werdykt

Szpi­tal to nie miej­sce na chorowanie.Czy na tym świecie jest jeszcze ta­kie miej­sce ? Je­dyne miej­sce ? Gdzie wszys­tko jest ta­kie wspa­niałe i żywe. Ta­kie je­dyne miej­sce ?!.. Zakątek dla dzieci gdzie szu­mią dze­wa i la­tają mo­tyle.?!. Tam gdzie wszys­tko trys­ka życiem. Wyj­dzmy z tych po­nurych domów i znaj­dzmy ten je­dyny zakątek ...-(...) wsiadaj, za­biorę cię gdzie tyl­ko chcesz. -Jest jed­no miej­sce w którym chciałbym być... -Jedziemy- mów gdzie. -...blis­ko two­jego serca Le­piej jest pat­rzeć na niebo niż w nim żyć. To straszne miej­sce, ta­kie nieu­chwyt­ne. Ta­kie miej­sce, gdzie uderza piorun i wszys­tko znika.Nie war­to uciekać przed nieunik­nionym, gdyż wcześniej czy później tra­fia się w miej­sce, gdzie nieunik­nione właśnie przy­było i czeka.Świat to skom­pli­kowa­ne miej­sce o trud­nych re­gułach, gdzie każdy gra taką rolę, jaką wyz­naczył mu los. I nie zaw­sze można wybierać.