Sztu­ka jest od­twarza­niem rzeczy, bądź kon­struowa­niem form, bądź wy­rażaniem przeżyć - jeśli wytwór te­go od­twarza­nia, kon­struowa­nia, wy­rażania jest zdol­ny zachwy­cać bądź wzruszać, bądź wstrząsać.


sztu­ka-jest od­twarza­niem-rzeczy-bądź-kon­struowa­niem-form-bądź-wy­rażaniem-przeżyć- śli-wytwór-te­go-od­twarza­nia
władysław tatarkiewiczsztu­kajest od­twarza­niemrzeczybądźkon­struowa­niemformwy­rażaniemprzeżyć jeśliwytwórte­good­twarza­niakon­struowa­niawy­rażaniajest zdol­nyzachwy­caćwzruszaćwstrząsaćsztu­ka jest od­twarza­niemjest od­twarza­niem rzeczybądź kon­struowa­niemkon­struowa­niem formbądź wy­rażaniemwy­rażaniem przeżyć jeśli wytwórwytwór te­gote­go od­twarza­niawy­rażania jest zdol­nyjest zdol­ny zachwy­caćzachwy­cać bądźbądź wzruszaćbądź wstrząsaćsztu­ka jest od­twarza­niem rzeczybądź kon­struowa­niem formbądź wy­rażaniem przeżyć jeśli wytwór te­gowytwór te­go od­twarza­niawy­rażania jest zdol­ny zachwy­caćjest zdol­ny zachwy­cać bądźzachwy­cać bądź wzruszać

Bądź mi... Bądź mi niep­rze­mijającym uśmie­chem słońca Bądź mi skar­bem zam­kniętych źrenic Bądź mi czys­tym szczęściem i prawdą nie­wzburzoną, bez pod­wa­lin cier­pienia. Bez początku, bez końcu. Bądź mi. Tam gdzie ulot­ni się krzyk, stój i złap go. Wsiąkaj za­pach każdej łzy, by uczu­cia nie prze­mijały mi. Świeżością w bez­dechu bądź.Bądź roz­trop­na, bądź ro­zum­na, ale nig­dy nie bądź dum­na ! Aby odnieść sukces w interesach bądź śmiały, bądź pierwszy, bądź odmienny.Sa­ma na­tura ludzka w całej złożoności swych poczy­nań pro­wadzi bądź do umiłowa­nia dob­ra, bądź do umiłowa­nia zła.Bądź wodą moją nie z deszczu nie obok bądź krwią i bądź wodą mną bądź lecz sobą tą drogą nie szedł nikt bo nie mogą przes­tać chcieć bo mieć nie możesz możesz być jedynie i bądź tyl­ko i tyl­ko to wystarczy zrozum już kochasz dziew­czy­no jesienna bądź … ta­ka nienasycona niecodzienna ta­ka … jak na dworze burza z pioru­nami i wichurą która wszys­tko wzburza bądź ... moją obsesją głęboką życia refleksją moim bądź zniewoleniem zdu­mieniem i zwątpieniem ek­stazą bądź i szałem ma­gicznym zaklęciem które be­zus­tannie szeptałem