Sztu­ka jeszcze ni­komu nie po­mogła(...) Ludzie nie mają z niej kon­kret­ne­go pożyt­ku: nie mogą jej zjeść, nie zastąpi im mie­szka­nia ani pożywienia, a jeśli są chorzy, nie jest w sta­nie ich uleczyć.


sztu­ka-jeszcze-­komu-nie po­mogła-ludzie-nie mają-z niej-kon­kret­ne­go-pożyt­ku-nie mogą-jej-zjeść-nie zastąpi
john irvingsztu­kajeszczeni­komunie po­mogłaludzienie mająz niejkon­kret­ne­gopożyt­kunie mogąjejzjeśćnie zastąpiim mie­szka­niaanipożywieniaa jeślisą chorzynie jest w sta­nieichuleczyćsztu­ka jeszczejeszcze ni­komuni­komu nie po­mogła()nie po­mogła() ludzieludzie nie mająnie mają z niejz niej kon­kret­ne­gokon­kret­ne­go pożyt­kunie mogą jejjej zjeśćnie zastąpi im mie­szka­niaim mie­szka­nia aniani pożywieniaa jeśli są chorzynie jest w sta­nie ichich uleczyćsztu­ka jeszcze ni­komujeszcze ni­komu nie po­mogła()ni­komu nie po­mogła() ludzienie po­mogła() ludzie nie mająludzie nie mają z niejnie mają z niej kon­kret­ne­goz niej kon­kret­ne­go pożyt­kunie mogą jej zjeśćnie zastąpi im mie­szka­nia aniim mie­szka­nia ani pożywienianie jest w sta­nie ich uleczyć

Ma­lowa­nie ob­razów to jest przy­goto­wywa­nie so­bie przes­trze­ni w której będziemy mu­sieli żyć po śmier­ci, to jest bu­dowa­nie so­bie mie­szka­nia. Jeśli nie kochasz te­go co ma­lujesz, to szko­da czasu.Dys­kret­ne żony nie mają ani oczu, ani uszu.Nie ro­zumiem, cze­mu ludzie boją się cmen­tarzy. Tak nap­rawdę to je­dyne miej­sce, które­go mie­szkańcy nie mogą ni­komu zro­bić krzywdy.Dob­ro nie is­tnieje inaczej, jak tyl­ko ja­ko kon­kret­na dob­roć i wol­ność kon­kret­ne­go człowieka.Nie chciałam niszczyć nicze­go ani ni­kogo. Chciałam po pros­tu wym­knąć się cichut­ko tyl­ny­mi drzwiami, nie po­wodując żad­ne­go za­mie­sza­nia ani kon­sekwen­cji, i zat­rzy­mać się do­piero na Grenlandii.Wczo­raj ktoś przyszedł do mie­szka­nia, w którym mie­szam z za­pyta­niem gdzie mie­szkam. Żądał też ad­resów rodzi­ny na wy­padek mo­jej śmierci.